Extra opvang­plaatsen vluch­te­lingen Afgha­nistan


Indiendatum: 27 aug. 2021

Provincie Flevoland

T.a.v. Voorzitter van Provinciale Staten dhr. L. Verbeek

Onderwerp: Realiseren extra opvangplaatsen voor vluchtelingen uit Afghanistan

Datum: 27 augustus 2021

Geachte voorzitter van de Provinciale Staten,

Overeenkomstig artikel 23, lid 1 en 2 van het Reglement van Orde stelt de fractie van de

Partij voor de Dieren, ook mede namens de fracties van Groen Links, SP, PvdA, Denk, Christenunie en D66, de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten over de opvangplaatsen voor vluchtelingen uit Afghanistan.

De indieners zijn geschokt door de beelden en berichten uit Afghanistan en minstens zo geschokt van de beelden en berichten uit sommige steden in Nederland over het ontvangst van deze mensen in nood. Mensen die Nederland de afgelopen 20 jaar hebben bijgestaan en nu daarom moeten vrezen voor hun leven. Gisteren en vandaag kwamen daar de berichten over vreselijke aanslagen nog bij.

De indieners maken zich grote zorgen over het tekort aan opvangplaatsen voor mensen uit oorlogslanden, in dit geval specifiek mensen uit Afghanistan die in dienst zijn geweest of hebben gewerkt hebben voor Nederland. Deze mensen zijn gevlucht met angst voor hun leven. De staatssecretaris heeft vandaag een noodoproep gedaan om voor meer opvangplaatsen te zorgen. Tijdens een bijeenkomst van de Raad van Almere, zijn de fracties geïnformeerd dat de provincie de leidende rol heeft hierin.

Namens de fracties van de Partij voor de Dieren, Groen Links, SP, PvdA, Denk, Christenunie en D66 heb ik dan ook de volgende vragen aan het college van GS:

  1. Is GS het met de indieners eens dat de situatie in Afghanistan zeer schrijnend is, en wij een morele en humanitaire plicht hebben om de mensen die uit deze situatie vluchten op te vangen?
  2. Kan GS inzicht bieden in de verantwoordelijkheden tussen provincie en gemeenten aangaande deze nieuwe vraag ten aanzien van crisisopvang Afghaanse vluchtelingen?
  3. Is GS bereid om pro actief en met een positieve grondhouding gehoor te geven aan de oproep van de staatsecretaris en de leiding te nemen om binnen de provincie ruimte te kunnen gaan creëren voor additionele locaties ten behoeve van opvang van asielzoekers dan wel huisvesting van vergunninghouders? Zo ja, op welke termijn kan het college dit realiseren?
  4. Is GS bereid om pro actief in gesprek te gaan met de gemeenten in de provincie om hen te verzoeken tevens pro actief ruimte te creëren voor additionele locaties ten behoeven van de opvang van asielzoekers dan wel huisvesting van vergunninghouders? Zo ja, op welke termijn kan GS dit realiseren?


Sylvia Kers, Partij voor de Dieren
Hicham Ismaili Alaoui, Groen Links
Maike Muller, SP
Abassin Nessar, PvdA
Arief Khedoe, DENK
Bryant Heng, ChristenUnie
Tiko Smetsers, D66