Bascul Tech­no­fes­tival


Indiendatum: 30 aug. 2022

Provincie Flevoland
T.a.v. Voorzitter van Provinciale Staten dhr. L. Verbeek

Onderwerp: Bascul Technofestival

Datum: 30 augustus 2022

Geachte voorzitter van de Provinciale Staten,

Overeenkomstig artikel 23, lid 1 en 2 van het Reglement van Orde stelt de fractie van de
Partij voor de Dieren de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten over Technofestival Bascul.

Wij stellen de volgende vragen aan het college van GS:

  1. Is het college ervan op de hoogte dat op vrijdag 9 september 2022 van 13.00-23.00 uur een technofestival staat gepland bij de Lage Knarsluis, nabij het Oostvaardersveld in Lelystad?
  2. Is het college ermee bekend dat er ook een lasershow gaat plaatsvinden waarbij o.a. de sluis zal worden uitgelicht?
  3. Is het college het met ons eens dat de aanwezigheid van een grote groep mensen (150 bezoekers, plus catering, organisatie etc.), harde muziek en licht, gedurende een middag en avond plus de dagen die nodig zijn voor de op- en afbouw, verstorend zal werken op de aanwezige fauna? Zo nee, waarom niet?
  4. Is het college ervan op de hoogte dat in dit gebied veel (huis)zwaluwen leven en dit weliswaar geen beschermde diersoort is, maar wel onze bescherming verdient? Zo nee, waarom niet?
  5. Volgens de organisatie zijn zowel gemeente Lelystad, waterschap Zuiderzeeland alsook provincie Flevoland akkoord gegaan met een dergelijk dancefeest op deze locatie. Kan het college bevestigen dat de benodigde vergunningen hiervoor zijn afgegeven?
  6. Heeft er een natuuronderzoek en/of mitigatieplan plaatsgevonden? Zo nee, waarom niet?
  7. Klopt het dat er geen Wnb-vergunning afgegeven is voor het festival? Is het college het met ons eens dat dit wel nodig is? Zo nee, waarom niet?
  8. Is het college voornemens, indien benodigde vergunning inderdaad ontbreekt, het festival een halt toe te roepen? Zo nee, waarom niet?

Sylvia Kers, Partij voor de Dieren Flevoland

Indiendatum: 30 aug. 2022
Antwoorddatum: 28 sep. 2022

Schriftelijke statenvragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren over Bascul
technofestival, ingediend op 30 augustus 2022, en de antwoorden daarop van het college van
Gedeputeerde Staten zoals vastgesteld op 27 september 2022 (3003976).

1. Antwoord: Het college was er van op de hoogte dat op vrijdag 9 september een technofestival stond
gepland. In verband met de doorlooptijden van de behandeling van schriftelijke vragen komt de
beantwoording na het evenement. Voorafgaand aan het evenement Is wel de informatie voor de
beantwoording verzameld en getoetst.

2. Antwoord: Er is een beoordeling uitgevoerd op 12 augustus 2022 t.a.v. het evenement m.b.t. de Wet
natuurbescherming. Het gebied waar dit kleinschalig evenement heeft plaatsgevonden ligt op ong.
1 km van het dichtstbijzijnde Natura 2000 gebied. In de beoordeling is aan de aanvrager gemeld dat
het gebruik van lasers en het uitlichten van de sluis tijdens het evenement niet is toegestaan. Ten
tijde van het evenement heeft een toezichthouder van de gemeente Lelystad vastgestelde dat geen
Lasershow heeft plaatsgevonden en dat de sluis niet was uitgelicht.

3. Antwoord: Een evenement dat buiten wordt georganiseerd zal enige verstoring met zich mee
brengen. Zoals aangegeven is er een beoordeling in het kader van de Wet natuurbescherming
uitgevoerd. Hierin wordt geconcludeerd dat geen sprake zal zijn van maatgevende verstoring van
beschermde soorten en er geen effecten zijn op de Natura 2000 instandhoudingsdoelstellingen. In de
beoordeling is onder andere meegenomen dat de meeste broedvogels zijn uitgebroed en het feit dat
het hier om een kortdurend evenement gaat.

4. Antwoord: Bij de beoordeling in het kader van de Wet natuurbescherming was bekend dat er in het
gebied veel (huis)zwaluwen leven en dat zij bescherming verdienen. Alle broedende vogels zijn
beschermd. Zoals onder vraag 3 is vermeld is bij de beoordeling geconcludeerd dat er geen sprake
zal zijn van maatgevende verstoring van beschermde soorten of effecten op de Natura 2000
instandhoudingsdoelstellingen.

5. Antwoord: Er zijn door de provincie geen vergunningen afgegeven, er heeft echter wel een
beoordeling plaatsgevonden in het kader van de Wet natuurbescherming waaruit blijkt dat geen
ontheffing benodigd is.

6. Antwoord: Formeel gezien had een quickscan en/of voortoets plaats moeten vinden. In plaats
daarvan heeft een handhaver Wet natuurbescherming van de Omgevingsdienst een bezoek ter
plaatse gebracht. Op basis van de bevindingen van de handhaver Wet natuurbescherming en
Staatsbosbeheer kon door de vergunningverlener een beoordeling gemaakt worden. Op basis van
de bevindingen kon worden geconcludeerd dat geen ontheffing benodigd is en dat er met deze
activiteit geen effecten te verwachten zijn op de Natura 2000 doelstellingen.

7. Antwoord: Dat klopt, er is geen Wnb-vergunning afgegeven. Uit de beoordeling in het kader van de
Wet natuurbescherming bleek dat geen ontheffing of vergunning nodig is.

8. Antwoord: Omdat er geen effecten te verwachten waren op beschermde soorten of de Natura 2000
instandhoudingsdoelstellingen was geen ontheffing of vergunning benodigd. Het college was daarom
niet voornemens het festival een halt toe te roepen.

Interessant voor jou

Lage waterstand en vissterfte in het Oostvaardersveld Noord

Lees verder

Energielabel C voor kantoorgebouwen conform Bouwbesluit 2012

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer