Zeg 'nee' tegen te lage infla­tie­cor­rectie MRB


10 november 2021

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

In vergadering bijeen op:10 november 2021

Constaterende dat:

  • In het Coalitieakkoord is opgenomen dat de opcenten MRB op het reële niveau wordt gehouden door een inflatiecorrectie toe te passen;
  • In het huidige Statenvoorstel is opgenomen de opcenten MRB met 1% indexering te verhogen;
  • Dit percentage lager is dan de actuele inflatie (3,8%)1;
  • De opcenten MRB hierdoor dus indirect verlaagd wordt;
  • De opbrengsten van de opcenten MRB ten goede komen aan de algemene reserve en daarmee niet per definitie dienen te worden benut om te investeren in verlaging van de stikstofuitstoot of andere duurzame initiatieven;

Overwegende dat:

  • De MRB wordt geheven aan houders van een motorrijtuig ter compensatie van het gebruik van het wegennetwerk en het vervuilen van de omgeving;
  • Deze belasting daarmee ook mede is gebaseerd op het feit dat de vervuiler betaalt
  • Dat de MRB minimaal moeten worden verhoogd met de actuele inflatiecorrectie om het reële niveau te behouden en hiermee het doel van de MRB (‘de vervuiler betaalt’) in stand te houden.
Wijzigen ontwerpbesluit (dictum)

x De tekst van beslispunt(en), zijnde

1.De zevende wijziging van de Verordening op de heffing van opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting Flevoland vast te stellen, waarbij het tarief als genoemd in artikel 2 met ingang van 1 januari 2022 wordt gewijzigd van 81,4 opcenten in 82,2 opcenten


x te vervangen door

1.De zevende wijziging van de Verordening op de heffing van opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting Flevoland vast te stellen, waarbij het tarief als genoemd in artikel 2 met ingang van 1 januari 2022 wordt gewijzigd van 81,4 opcenten in 84,5 opcenten, een verhoging van 3,8% conform de actuele inflatie.

Toelichting: de MRB moet minimaal worden verhoogd met de actuele inflatiecorrectie om het reële niveau te behouden en hiermee het doel van de MRB (‘de vervuiler betaalt’) in stand te houden. De opbrengsten van de opcenten kunnen worden besteed aan de directe en indirecte kosten van het autorijden, dus onderhoud van wegen en herstel van milieu en natuurschade.

en gaan over tot de orde van de dag.

1 https://www.rtlnieuws.nl/economie/artikel/5263620/inflatie-extreem-hoog-38-procent-hicp-eurostat-cbs


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie MRB volgend jaar

Lees verder

Reserveer budget LAP voor een Exitstrategie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer