Reserveer budget LAP voor een Exit­stra­tegie


10 november 2021

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 10 november 2021

Wijzigen ontwerpbesluit (dictum)

X De tekst van beslispunt(en), zijnde

  1. De Programmabegroting 2022 vast te stellen;

X te vervangen door

  1. De Programmabegroting 2022 vast te stellen, met uitzondering van de onderdelen gerelateerd aan de uitbreiding van Lelystad Airport (250.000 procesgeld, 100.000 bijdrage biodiversiteit en 171.000 aanvulling luchthavenfonds) en deze bedragen volledig te besteden aan een Exitstrategie.

Toelichting: nu de kans steeds groter wordt dat Lelystad Airport niet verder uitgebreid zal worden en de provincie in de Programmabegroting op pagina 119 zelf aangeeft dat een uit- of afstel van de openstelling een nadelige invloed heeft op de economische groei in de provincie, moet de Provincie handelen vanuit het voorzorgprincipe en een Exitstrategie vaststellen. Hiervoor moet voldoende geld gereserveerd worden. Gedacht kan worden aan reconstructieve plannen voor de ruimte die LAP nu inneemt, een herstel van de beschadigde natuur en biodiversiteit, omscholing van de mensen die hun baan verliezen enz;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Zeg 'nee' tegen te lage inflatiecorrectie MRB

Lees verder

Amendement Verleng de regeling Groene daken

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer