Volg de uitspraak van de RCC over de Lely­sta­dAirport-krant op!


27 januari 2021

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 27 januari 2021

Constaterende dat:

 • De Reclame Code Commissie (hierna RCC) in haar uitspraak ten aanzien van de Lelystad Airport Krant heeft bepaald dat deze valt onder de noemer ‘reclame’ en niet mag worden gerekend tot ‘overheidsinformatie’;
 • De Provincie Flevoland ook een van de initiatiefnemers en financiers is van deze “krant”;
 • De conclusie van deze uitspraak is dat de Provincie Flevoland hierdoor indirect reclame voor Lelystad Airport verspreidt onder burgers, terwijl burgers in de veronderstelling zijn objectieve overheidsinformatie te ontvangen;
 • Uit de beantwoording van de schriftelijke vragen blijkt dat GS kennelijk vindt dat dit allemaal “best wel kan”;
 • Zij dit heeft onderbouwd door in een aangenomen motie in PS 29 januari 2020 te beamen dat zij zich zou inzetten voor de opening van Lelystad Airport;
 • GS bij de antwoorden op de vragen (vraag 11) heeft aangegeven dat het niet zo kan zijn dat tegenstanders (actiegroepen) met een ander geluid ook budget moeten krijgen om hun mening hierover kenbaar te maken. Uit de informatie verkregen via het WOB-verzoek van Stichting SATL is gebleken dat er wel provinciegeld is uitgegeven ter financiering van een actiegroep vóór het vliegveld;
 • Het ook uit het WOB-verzoek is gebleken dat de hoofdredacteur van de Airportkrant ook de hoofdredacteur is van de Flevopost.

Overwegende dat:

 • Het niet zo kan zijn dat een overheidsorgaan als de provincie reclame verspreidt onder het motto van ‘overheidsinformatie’ en zo de burger op het verkeerde been zet dat het objectieve informatie zou betreffen;
 • Het zich inzetten voor een besluit van enige aard en dus ook Lelystad Airport niet kan en mag inhouden dat burgers eenzijdig worden geïnformeerd onder het mom van het verstrekken van (objectieve) overheidsinformatie;
 • Als de provincie besluit wel reclame te maken, dit duidelijk moet zijn voor de burger en dat zij voor objectieve overheidsinformatie of tegenargumenten zich ergens anders moeten laten informeren, bij voorkeur met verwijzingen naar de juiste kanalen daarvoor;
 • Wanneer door de Provincie actiegroepen van budget voorzien worden het niet zo kan zijn dat dit alleen een actiegroep betreft die vóór Lelystad Airport propageert;
 • Er waarde gehecht dient te worden aan onafhankelijke media binnen de provincie en daarom een scheiding tussen media en provincie wenselijk is.

□ Verzoeken het college / X Dragen het college op / □ Spreken uit

 • de uitspraak van de RCC te volgen;
 • geen budget toe te kennen aan actiegroepen zoals pro Lelystad Airport

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

FvD, PvdD, SP, GroenLinks

Tegen

GO, DENK, PvdA, CU, 50PLUS, D66, VVD, CDA, SGP, PVV, JA21

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Verhoging subsidie Groene Daken

Lees verder

Amendement Ambitie bossenstrategie verhogen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer