Amen­dement Verleng de regeling Groene daken


10 november 2021

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 10 november 2021

Wijzigen ontwerpbesluit (dictum)


X De tekst van beslispunt(en), zijnde

1. De Programmabegroting 2022 vast te stellen.


X te vervangen door

1. De Programmabegroting 2022 vast te stellen, en in aanvulling daarop een bedrag op te nemen van €469.000 voor het jaar 2022 voor het onderwerp subsidieregeling groene daken en dit bedrag ten laste te brengen van de stelpost nieuw beleid.

Toelichting: Inwoners werden in 2021 via een provinciaal budget van €450.000 euro geholpen bij het vergroenen van hun woning, via subsidie voor groene daken en gevels. Deze subsidiepot is afgelopen jaar wegens succes uitgeput. Deze subsidie is een mooie invulling van de wens van de provincie om de klimaatproblemen aan te pakken, klimaatadapatief te worden, de biodiversiteit te vergroten en de luchtkwaliteit te verbeteren en energie te besparen. Groene daken en gevels zorgen ervoor dat huizen in de zomer koel blijven en in de winter warm, en door de subsidieregeling worden inwoners hierbij ondersteund.

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen