Motie Opschalen biobased bouw ketens


9 november 2022

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 09-11-2022

Constaterende dat:

  • De ambitie van de provincie Flevoland is om te voldoen aan de MRA Greendeal houtbouw van 20% circulaire bouw in 2025 en minimaal 2 pilotprojecten;
  • Uit de cijfers van de Programmabegroting blijkt dat er in de komende drie jaren 16.000 woningen extra gebouwd zullen worden in Flevoland waarbij de overgrote meerderheid in Almere en Lelystad gebouwd zal worden;
  • Van deze 16.000 woningen er dus 80%, ofwel 12.800 woningen, volgens conventionele bouwmethodes gebouwd zullen worden;

Overwegende dat:

  • De bouw van deze 12.800 woningen in totaal een uitstoot van ruim 350.000 ton CO2 met zich meebrengt en we dan nog niet spreken over de stikstofuitstoot die de bouw van 12.800 woningen met zich meebrengt;
  • De kennis over bouwen met biobased materialen al ruimschoots aanwezig is, (zoals onder andere te zien in het Natural Pavillion op de Floriade), maar het nog ontbreekt aan financiële middelen om tot de noodzakelijke opschaling te komen;
  • Er momenteel een bedrag van 19.067.000 miljoen ongeoormerkt is in de Brede Bestemmingsreserve (BBR)
  • De Provincie Flevoland juist een aanjager en koploper kan worden van de circulaire bouwtransitie maar dat daarvoor veel meer investering noodzakelijk is;

X Dragen het college op (dictum)

  • Gericht te gaan sturen op per direct opschaling van de ambitie voor biobased bouwen in Flevoland, te onderzoeken welke financiële middelen hiervoor nodig zijn en met een voorstel terug te komen bij de staten uiterlijk bij de bespreking van de Perspectiefnota 2023-2027.

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: C.A.Kielen


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Maak een Datacenter Convenant

Lees verder

Motie Provinciaal energieloket uitbreiden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer