Motie Provin­ciaal Plan Houtstook


9 november 2022

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 09-11-2022

Constaterende dat:

 • Als gevolg van de verhoogde gasprijzen, burgers zich genoodzaakt voelen om vaker hout te stoken deze winter met duidelijk nadelige gevolgen voor de luchtkwaliteit;
 • Niet iedere stoker zich ervan bewust is dat houtstook de gezondheid van de stoker en omwonenden kan beïnvloeden;[1]
 • Particuliere houtstook zorgt voor de uitstoot van fijnstof: kleine deeltjes die schadelijk zijn voor de gezondheid en kankerverwekkend zijn;[2]
 • De Provincie Flevoland als ondertekenaar van het Schone Luchtakkoord, hoge ambities heeft wat betreft het behoud van de luchtkwaliteit;

Overwegende dat:

 • Het voor de gezondheid van onze burgers, ondernemers en bezoekers nodig is de luchtkwaliteit te verbeteren door lokaal maatregelen te nemen die zorgen voor een vermindering van de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen door particuliere houtstook met inpandige haarden en kachels;
 • Er relatief goedkope alternatieven zijn voor houtstook en gasverwarming, zoals infraroodpanelen en elektrische kacheltjes;
 • Fijnstofuitstoot door houtstook in gemeenten een gebiedsoverstijgende impact heeft binnen de Provincie Flevoland;

X Dragen het college op (dictum)

 • Voortijdig in te spelen op de veranderde maatschappelijke situatie en een Provinciaal Houtstook Plan op te stellen bestaande uit minimaal:
  • Een subsidieregeling waarbij inwoners hun houtstook installatie kunnen laten verwijderen;
  • Een informatiecampagne waarmee inwoners worden geïnformeerd over de schadelijk effecten van houtstook;
 • Met de gemeenten in overleg te gaan om te gaan participeren in Stookwijzer.nu, zodat bewoners ook gebruik kunnen maken van de klachtenmelder;
 • Hiertoe, volgens Utrechts voorbeeld, een bedrag van minimaal 335.000 euro, gecorrigeerd voor het inwonersaantal van Flevoland, te reserveren uit de Brede Bestemmingsreserve (BBR).[3]

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: C.A.Kielen (PvdD)Handtekening initiatiefnemer:


[1] Houtstook van particuliere huishoudens - Schone lucht akkoord

[2] Samenwerking Houtrookonderzoek | RIVM

[3] Gemeenteblad 2022, 493913 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Provinciaal energieloket uitbreiden

Lees verder

Motie Weer (g)een aanrijding

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer