Motie Geen herten afschieten in de broed- en bronsttijd


22 februari 2023

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op: 22 februari 2023


Constaterende dat:

• GS besloten heeft de vergunning en ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming voor het doden van edelherten in de Oostvaardersplassen te verruimen, zoals afschot tijdens de bronstperiode, verlenging tot 1 mei, verkorting van de rustperiode tussen zonsondergang en zonsopgang en andere maatregelen waaronder de dieren lokken met lokvoer, zoals aangekondigd in een mededeling van GS van oktober jl.;

• De Oostvaardersplassen een Natura2000 status hebben met verplichtingen voor het beschermen van (broed)vogels, de natuur en andere dieren.

Overwegende dat:

• De aanvullende maatregelen waartoe nu besloten is, waaronder afschieten van edelherten tijdens de bronstperiode ethisch onverantwoord is en ingrijpend voor de dieren, hun voortplantingsgedrag en de samenstelling en sfeer in de kuddes;

• De bronsttijd samenvalt met de najaarstrek en er in die periode vogels uit alle windstreken neerstrijken in het gebied om te rusten en te foerageren;

• Het verlengen van de afschotperiode met zes weken van 15 maart tot 1 mei samenvalt met de voorjaarstrek en het begin van de broedperiode;

• Er inmiddels vooruitgang is in herstel van de biodiversiteit, het ecologisch evenwicht, het draagvlak van het gebied en aantallen broedvogels;

• Door de zachte winters vogels eerder naar hun broedgebieden terugkeren en gaan nestelen en het afschot verstorend werkt;

• De zogenaamde bufferzones rond broedlocaties en overwinteraars van ‘kwalificerende’ vogels niet werken omdat ook deze vogels zich overdag door het hele gebied bewegen; bovendien is het onderscheid tussen kwalificerende en niet-kwalificerende vogels in een vogelgebied onzinnig.


□ Verzoeken het college (dictum) / □ Dragen het college op (dictum) / X Spreken uit (dictum)

Dat het onwenselijk is om deze verruiming en ontheffing van de Wet Natuurbescherming te verlenen.


X Verzoeken het college:

• Om PS te informeren over het aantal grote grazers dat nu in de OVP leeft;

• Om naar andere mogelijkheden te kijken dan genoemde maatregelen, om het ecologisch evenwicht naar draagkracht te herstellen, waaronder de huidige mogelijkheden voor het verbinden van de natuur met andere gebieden;

• Een mid term review te organiseren om inzicht te krijgen in de huidige stand van zaken op het gebied van de draagkracht van het gebied, de vogelstand, vegetatie en biodiversiteit;

• En hierover PS z.s.m. te informeren

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: C.A. Straatsma (GroenLinks), S. Kers (PvdD), M. Müller (SP)

Bekijk de hele bijdrage


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, PVV, GroenLinks, SP, 50PLUS, GroenRood

Tegen

JA21, VVD, CDA, PvdA, ChristenUnie, D66, SGP, Van der Starre, Forum voor Democratie

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement Vaker informeren over de landbouw- en voedseltransitie

Lees verder

Motie Noodhulp voor Turkije en Syrië

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer