Amen­dement Zet in op krimp in plaats van inno­vaties


28 juni 2023

Constaterende dat:

- Flevoland opgaves heeft op het gebied van onder andere klimaatverandering, uitstoot, slechte waterkwaliteit, een uitgeputte bodem, voedselverspilling, zoönose, uitputting van natuurlijke hulpbronnen en achteruitgang van de biodiversiteit;

- innovatieve oplossingen vaak slechts op één probleem gericht zijn, nog volop in ontwikkeling en nog niet praktijkrijp. Daarmee is het hoogst onzeker of beoogde doelen met technische innovaties kunnen worden behaald;

Overwegende dat:

- Gedeputeerde Staten de maatregel met de allermeeste impact, namelijk het verminderen van het aantal dieren in de vee-industrie, niet overweegt;

X De tekst van beslispunt(en), zijnde
2. Geen wensen en opvattingen mee te geven;

X te vervangen door
2. De volgende wensen en opvattingen mee te geven;
- Dat het buitengewoon onverstandig is dat niet ingezet wordt op het houden van minder dieren in de vee-industrie: de maatregel die de meeste impact kan hebben.
- Dat slechts in blijven zetten op technologische innovaties niet gaat leiden tot een substantiële bijdrage aan natuurbehoud en herstel en het terugdringen van de emissies van broeikasgassen, ook mede omdat keer op keer blijkt dat deze innovaties niet de gewenste uitwerking hebben.
- Dat we onze positie als koploper in de plantaardige eiwittransitie moeten (blijven) versterken.
- De wens mee te geven om bovenstaand te verwerken in volgende versies.

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: S. Kers (PvdD) en C. Straatsma (GroenLinks)


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, PvdA, GroenLinks, D66, SP

Tegen

BBB, VVD, PVV, ChristenUnie, CDA, JA21, FvD, SGP, SterkLokaalFlevoland, 50PLUS