Amen­dement : Een ‘para­graaf dieren’ in de voort­gangs­nota’s toevoegen


31 mei 2023

Constaterende dat:

- Het woord dieren nu in zijn geheel niet voorkomt in de Voortgangsnota;
- De agenda van de MRA ook ruimtelijke ontwikkelingen betreft die soms grote invloed kunnen hebben op de omgeving;
- In de Metropoolregio veel in vrijheid levende dieren zijn, en ruimtelijke ontwikkelingen invloed hebben op deze dieren, bijvoorbeeld op hun trekgedrag, dag-nacht ritme en stressniveaus;

Overwegende dat:

- In de Voortgangsnota 2022 van de MRA nu nog niet inzichtelijk wordt gemaakt welke invloed de ontwikkelingen die de MRA steunt of aan meewerkt hebben op de in het wild levende dieren in de metropoolregio;
- Voortgangsnota’s van de MRA zich goed lenen om verslag te doen van de gevolgen die de activiteiten van de MRA hebben op de in de MRA in vrijheid levende dieren;

X De tekst van beslispunt(en), zijnde:
Geen wensen en opvattingen ten aanzien van de Voortgangsnota 2022 kenbaar te maken;

X te vervangen door:
Als wens ten aanzien van de Voortgangsnota 2022 kenbaar te maken, dat in alle hieropvolgende Voortgangsnota’s van de MRA een ‘paragraaf dieren’ wordt toegevoegd waarin beschreven staat welke invloed de activiteiten die de MRA onderneemt of steunt, hebben op de in vrijheid levende dieren in de Metropoolregio

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: S. Kers (PvdD)


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen