Amen­dement Vergoeding staten­aca­demies en werk­be­zoeken


13 juli 2022

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op

29 juni 2022

Wijzigen ontwerpbesluit (dictum)

□ De tekst van beslispunt(en), zijnde

□ te vervangen door

□ Beslispunt(en)

□ te laten vervallen

x Het (de) navolgende beslispunt(en) toe te voegen:

5. Het Reglement van Orde Provinciale Staten Flevoland aan te passen met dien verstande dat burgerleden voortaan ook aanspraak kunnen maken op de presentievergoeding voor deelname aan ondersteunende activiteiten en bijeenkomsten zoals statenacademies en werkbezoeken, vergelijkbaar met die voor de reguliere commissies.

Toelichting:

Uit het rapport van Necker van Naem is gebleken dat het toevoegen van statenacademies en werkbezoeken aan commissiewerkzaamheden een manier is om burgerleden adequaat te vergoeden. Uit de aangenomen motie Erkenning en waardering Burgerleden blijkt dat hier behoefte aan is. Tevens is er ook een ander voordeel. Door burgerleden te vergoeden hiervoor worden zij gestimuleerd om deze activiteiten bij te wonen. Actieve burgerleden worden dan ook beloond. Hierdoor neemt het kennisniveau van de Staten verder toe.

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Sylvia Kers (PvdD)


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement Burgerleden van buiten de lijst

Lees verder

Amendement N50 met hoogwaardige OV-verbinding

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer