Amen­dement definitie groene stroom


28 april 2021

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 28 april 2021

Constaterende dat:

  • De concessiehouder stroomlevering moet garanderen afkomstig uit hernieuwbare bronnen, zoals omschreven in de Richtlijn 2009/28/EG, zogeheten ‘groene stroom’;
  • In deze richtlijn stroom uit biomassacentrales ook wordt gekwalificeerd als ‘hernieuwbare bron’;

Overwegende dat:

  • Het verbranden van biomassa volgens (onder andere) de European Academies Science Advisory Council (EASAC geen duurzaam alternatief is om energie op te wekken, en dus niet aangemerkt kan worden als groene stroom.
Wijzigen ontwerpbesluit (dictum)

X De tekst van beslispunt(en), zijnde

  1. Geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken over het ontwerp Programma van Eisen van de OV-concessie IJssel-Vecht

X te vervangen door

  1. De volgende wensen en bedenkingen kenbaar te maken over het ontwerp Programma van Eisen van de OV-concessie IJssel-Vecht:
  2. dat in het Programma van Eisen bij de inkoop van certificaten van groene stroom geen certificaten mogen worden ingekocht waarvan de bron van de stroom biomassa is.
en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

GO, JA21, FvD, CU (2), DENK, CDA (1), D66 (3), GroenLinks, PvdD, PVV, 50PLUS, SP

Tegen

CDA (2x), VVD, SGP

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement Bescherm Flevoland tegen landbouwgif

Lees verder

Amendement Verantwoording herkomst groene stroom

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer