Amen­dement Bescherm Flevoland tegen land­bouwgif


24 april 2021

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 28 april 2021

Constaterende dat:

  • Het college blijkens het Actieplan Biodiversiteit ambities heeft om de natuur in Flevoland te beschermen;
  • Er steeds meer verontreinigingen worden gevonden, zoals gewasbeschermingsmiddelen/landbouwgif, nutriënten, (dier)medicijnresten etc., die een bedreiging vormen voor de natuur in Flevoland en de bewoners van de provincie;
  • Het gebruik van deze middelen legaal is, maar wel langzaam zorgt voor de verslechtering van de bodem- en grondkwaliteit en insecten doodt;
  • Er verschillende soorten bovenwettelijke maatregelen nodig zijn om de bodem te beschermen, in aanvulling op de bestaande wetgeving;

Overwegende dat:

  • Voor de vraagstukken m.b.t. verontreinigingen ten gevolge van landbouwgif, nutriënten en (dier)medicijnresten, het wenselijk is om o.a. via het Actieplan Biodiversiteit extra accenten vanuit de provincie te leggen;
  • Het inmiddels bekend is dat landbouwgif een rol spelen bij het ontstaan van Parkinson. Deze hersenziekte komt vaker voor in gebieden met veel gebruik van deze middelen en bij mensen die hier dagelijks mee werken;
  • Wij als provincie verantwoordelijk zijn voor de volksgezondheid van onze inwoners en er alles aan moeten doen om onze inwoners, toekomstige generaties en de ecologische systemen in de provincie te beschermen tegen blootstelling aan deze giftige en ziekmakende stoffen.

X Het (de) navolgende beslispunt(en) toe te voegen

1 D: met dien te verstande dat in het Actieplan Biodiversiteit de noodzakelijke stappen worden genomen om de natuur en inwoners van de provincie te beschermen tegen (de schadelijke effecten van) landbouwgif. Hiervoor bij de begroting 2022 terug naar de Staten te komen met een concreet aanvullend stappenplan om te komen tot een vermindering van 100% van het gebruik van landbouwgif in 5 jaar.

Toelichting:

Wij vragen dat GS bij de uitwerking en uitvoering van het Actieplan Biodiversiteit meer aandacht besteedt aan de gevolgen voor de natuur van het gebruik van landbouwgif, nutriënten, hormonen en diermedicijnen. Daarnaast moeten aanvullende en doeltreffende acties worden ondernomen om ervoor te zorgen dat bovengenoemde middelen niet terecht komen in de bodem en algehele natuur en leefmilieu.

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Biodiversiteitsparagraaf

Lees verder

Amendement definitie groene stroom

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer