Vragen over bijdrage Groei­fonds aan Lelylijn


Indiendatum: 17 jan. 2021

Geachte voorzitter van de Provinciale Staten,

Overeenkomstig artikel 23, lid 1 en 2 van het Reglement van Orde stelt de fractie van de Partij voor de Dieren, ook mede namens de fracties van Groen Links en CDA de volgende vragen aan het college van de Gedeputeerde Staten over de bijdrage van het Groeifonds voor het Lelylijn-project.

  1. Heeft het college kennisgenomen van het feit dat het project Lelylijn is afgevallen om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het Groeifonds van ministers Hoekstra en Wiebes? Bent u bekend met de oorzaak hiervan, een klaarblijkelijke niet-complete aanvraag?
  2. Is bij het college bekend wat er niet compleet was aan de aanvraag? Zo nee, is het college bereid hier navraag naar te doen bij de indieners? Zo nee, waarom niet?
  3. Kan het college aangeven wat de (directe) gevolgen kunnen zijn van deze afwijzing voor de kansen voor de Lelylijn? Dreigt het project nu niet een enorme vertraging op te lopen?
  4. Is het college het met de vragenstellers eens dat een maximale inzet noodzakelijk is om het project Lelylijn ten uitvoer te kunnen brengen?
  5. Bent u het met ons eens dat het voor de verdere ontwikkeling van Flevoland noodzakelijk is dat ook het noordelijke gedeelte van de provincie goed ontsloten wordt middels het openbaar vervoer? Zo nee, waarom niet?
  6. Is het in het kader van bovenstaande vraag dan niet zeer onwenselijk als er geen financiële impuls vanuit het Groeifonds zou komen voor dit project? Zo nee, waarom niet?
  7. Kan het college antwoord geven op de vraag of er mogelijkheden zijn om deze aanvraag opnieuw in te dienen en zodoende alsnog voor een financiële bijdrage in aanmerking te komen? Zo nee, is het college bereid hier onderzoek naar te doen? Zo nee, waarom niet?
  8. Is het college bereid om toe te zeggen zich maximaal in te zetten om er samen met de indieners voor te zorgen dat deze aanvraag op het eerst mogelijke volgende moment opnieuw ingediend kan worden om mee te kunnen dingen voor eventuele volgende tranches en zich maximaal in te zetten om tot honorering van de aanvraag te komen? Zo nee, waarom niet?
  9. Een onderdeel wat kennelijk in ieder geval nog incompleet is binnen deze aanvraag is dat de kosten niet voldoende in beeld gebracht zijn / kunnen worden. Op welke manier en op welke termijn kan er een reële kostenraming op tafel liggen zodat deze gereed ligt voor de volgende beoordelingsronde (tranche).
  10. Als de aanvraag bij het Groeifonds definitief niet wordt goedgekeurd, blijft het college zich dan volledig inzetten om de Lelylijn op andere manieren gefinancierd te krijgen?

Bij voorbaat dank voor de beantwoording,

Jesse Luijendijk, Partij voor de Dieren Flevoland | Bas de Reus, Groen Links | Chris Schotman, CDA

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Straathof/Sebava opereert zonder vergunning

Lees verder

Onafhankelijke beoordeling conditie Heckrunderen en andere grote grazers in de Oostvaardersplassen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer