Straathof/Sebava opereert zonder vergunning


Indiendatum: 15 jan. 2021

Geachte voorzitter van de Provinciale Staten,

Overeenkomstig artikel 23, lid 1 en 2 van het Reglement van Orde stelt de fractie van de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten over een varkenshouderij van Sebava bv aan het Zuidermeerpad 4 te Creil.

In Creil staat een varkensbedrijf van ondernemer Straathof (Sebava bv). Straathof heeft een Wet natuurbescherming-vergunning aangevraagd voor de bedrijfslocatie in Creil. Daarnaast is er een milieuvergunning (Omgevingsverguning) aangevraagd. Op deze locatie worden op dit moment meer dan 20.000 varkens in een varkensflat gehouden, terwijl het bedrijf hiertoe momenteel geen onderliggende Wnb-vergunning heeft. Tevens is op 12 november een handhavingsverzoek ingediend door Coöperatie Mobilisation for the Environment U.A. (MOB) voor de locatie in Creil wegens het ontbreken van een geldige Wnb-vergunning.

Ten tijde van de beantwoording van de technische vragen (17 december 2020) was dit verzoek nog niet ingewilligd, terwijl de varkenshouder geen juridische basis lijkt te hebben voor zijn onderneming.

Wij hebben hierover enkele vragen.

1. Bent u ermee bekend dat deze ‘varkensbaron’ in Duitsland een beroepsverbod heeft gekregen wegens ernstige dierenmishandeling, waarna hij zijn stallen in Duitsland heeft verkocht en nu in Nederland zijn bedrijf uitbreidt met megastallen? Bent u ermee bekend dat een van zijn bekendste megastallen ‘Knorhof’ was, waar in 2017 door een brand 20.000 varkens omkwamen? Bent u ermee bekend dat de NVWA ook in Nederland herhaaldelijk ernstige dierenwelzijnsovertredingen heeft geconstateerd? Keurt u deze praktijken af? Zo nee, waarom niet?

2. Heeft het feit dat deze ondernemer zich blijkbaar niet aan de geldende regels wenst te houden invloed op eventuele vergunningverlening en/of (de mate van) controle op het voldoen aan vergunningsvoorwaarden in de toekomst? Zo nee, waarom niet?

3. Aangezien het hier gaat om een ondernemer waarbij de NVWA eerder meermaals dierenwelzijnsovertredingen heeft geconstateerd, en op deze locatie zonder vergunning dieren worden gehouden; bent u bereid de NVWA te verzoeken deze locatie te controleren? Zo nee, waarom niet?

4. Is er inmiddels een handhavingstraject in gang gezet? Zo ja, wat is de stand van zaken? Zo nee, waarom niet en bent u bereid in deze situatie te handhaven?

5. Bent u met ons van mening dat, gezien de uitgebreide geschiedenis van overtredingen van deze varkensbaron, en gezien het feit dat we hier te maken hebben met een grootschalige ondernemer met veel bedrijfslocaties, waarvan aangenomen mag worden dat deze bekend is met de vergunningsvereisten, dat er in dit geval sprake is van calculerend gedrag en dat er voor zwaardere maatregelen gekozen dient te worden? Zo ja, gaat u inzetten op zware maatregelen? Zo nee, waarom niet?

Volgens onze fractie gaat het gedrag van deze ondernemer lijnrecht in tegen de verduurzamingstransitie van de Flevolandse landbouw. Zonder overtreders is deze verduurzamingsopgave al groot, dus in het belang van het vertrouwen in de overheid en de landbouwsector moeten we niet terughoudend zijn in het optreden tegen dit soort illegale praktijken.

6. Bent u het met ons eens dat een varkensbaron als deze, die in Duitsland al een beroepsverbod wegens ernstige dierenmishandeling heeft, in Nederland herhaaldelijk ernstige dierenwelzijnsovertredingen heeft begaan, een smet is op het positieve imago dat de provincie Flevoland wil creëren als toekomstbestendige landbouwprovincie? Zo nee, waarom niet?

7. Bent u het met ons eens dat een veehouderij die nu in Flevoland illegaal dieren houdt, willens en wetens zo lang in overtreding is geweest, op grote schaal stikstof, fijnstof en ammoniak uitstoot met zijn megastal en zo negatieve invloed heeft op de biodiversiteit, natuur en luchtkwaliteit van onze provincie, niet past bij de doelstelling van een duurzame landbouwprovincie waarin “de agrarische sector wordt gestimuleerd om stappen te zetten richting kringlooplandbouw, met de nadruk op […] minder belasting van klimaat, natuur en milieu?” Zo ja, bent u bereid om alle middelen die u ter beschikking heeft, in te zetten om deze ondernemer uit Flevoland te weren? Zo nee, waarom niet?


Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer