Onaf­han­ke­lijke beoor­deling conditie Heckrun­deren en andere grote grazers in de Oost­vaar­ders­plassen


Indiendatum: 27 jan. 2021

Geachte voorzitter van de Provinciale Staten,

Overeenkomstig artikel 23, lid 1 en 2 van het Reglement van Orde stelt de fractie van de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten over de onafhankelijke beoordeling van de conditie van de Heckrunderen en andere grote grazers in de Oostvaardersplassen.

  1. In het managementplan Oostvaardersplassen 2020 – 2027 staat onder 3.4.2 ‘Controle van grote herbivoren’: “minimaal eens per kwartaal vindt een inspectieronde plaats in aanwezigheid van een onafhankelijk dierenarts. […] in de winterperiode is dat 1 keer per maand.” De laatst bekende inspectieronde door een dierenarts was op 5 januari 2021.
  2. Kan de gedeputeerde toezeggen en garanderen dat de betreffende dierenarts van de Oostvaardersplassen volstrekt onafhankelijk en kundig is als dierenarts voor in het wild levende dieren (en dus niet een dierenarts voor landbouwhuisdieren is) en dat hij/zij in het belang van het dierenwelzijn van de grote grazers handelt? Waar baseert de gedeputeerde zich in deze op?
  3. In het rapport van de Raad voor Dierenaangelegenheden, die om advies was gevraagd in de totstandkoming van het Beleidskader beheer Oostvaardersplassen, staat op pagina 6: “de Raad geeft u in overweging om in aanvulling op de bestaande regelgeving ten aanzien van vangen, transport en afschot en de handhaving hierop een opdracht te verstrekken aan een aantal mensen met gezag en kennis van het welzijn van de dieren. Deze personen kunnen de opzet en de uitvoering van de herplaatsing van nabijheid volgen en zonder last of ruggespraak rapporteren over de welzijnsaspecten aan Gedeputeerde Staten. Dit groepje kan ook ter plekke helpen bij het vinden van oplossingen als er calamiteiten zijn.”
    a) Wilt u alsnog uitvoering geven aan dit advies? Zo nee, waarom niet?
    b) Wilt u, om verdere onrust onder burgers te voorkomen, een toezegging doen dat u SBB opdraagt een pool van meerdere onafhankelijke dierenartsen op te richten, die één voor één de inspectieronde uitvoeren; waardoor de uiteindelijke fysieke beoordeling van de dieren en de daaraan verbonden conclusies een meer wetenschappelijk en gebalanceerd karakter krijgen? Zo nee, waarom niet?
  4. Zoals de Partij voor de Dieren al vele keren eerder heeft getracht te bewerkstelligen via moties en amendementen, is volgens ons de meest diervriendelijke oplossing om de erbarmelijke toestand van de Heckrunderen op te lossen: het creëren van een verbinding met omliggende natuurgebieden. Daarnaast kunnen beschuttingsplekken de grote grazers helpen bij hun voedselvoorziening. Erkent de gedeputeerde dat de Heckrunderen gebaat zijn bij meer beschutting en het vergroten van hun gebied? Zo nee, waarom niet?
  5. Hoe staat het met de uitvoering van het creëren van meer beschutting, zoals geadviseerd door de ICMO2 en ook in het beleidskader staat.
  6. Bent u bereid de Heckrunderen meer beschutting te bieden, o.a. door het openstellen van omliggende bossen, waardoor zij beter in staat zullen zijn om in hun eigen voedsel te voorzien? Zo nee, waarom niet?


Bij voorbaat dank voor de beantwoording,

Jesse Luijendijk, Partij voor de Dieren Flevoland


Wij staan voor:

Interessant voor jou

Vragen over bijdrage Groeifonds aan Lelylijn

Lees verder

Gebrek aan toezicht op de jacht op dieren in de Oostvaardersplassen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer