Vergunning vuur­werkshow Almere


Indiendatum: 25 okt. 2021

Geachte voorzitter van de Provinciale Staten,

Overeenkomstig artikel 23, lid 1 en 2 van het Reglement van Orde stelt de fractie van de

Partij voor de Dieren de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten over een toegekende vuurwerkvergunning voor een vuurwerkshow in Almere.

Het gaat om een vergunning voor vuurwerk tijdens een vuurwerkshow op de Esplanade van Stichting IFA in Almere. De gemeente Almere is de bevoegde autoriteit voor het verlenen van de evenementenvergunning en de provincie is het bevoegd gezag om de vuurwerkvergunning te verlenen.

Daarom stel ik de volgende vragen aan het college van GS:

  • Is GS op de hoogte van betreffende vergunning?
  • Klopt het dat bij de toekenning van een vuurwerkvergunning niet standaard gekeken wordt naar de impact op het milieu? Zo ja, waarom niet? Zo nee, waarom is dit dan niet meegenomen bij de verlening van deze vergunning?
  • Het afsteken van vuurwerk leidt tot milieuvervuiling; zo komt er fijnstof in de lucht en zware metalen in de bodem en het water.[1] Is GS hiervan op de hoogte? Zo nee, waarom niet?
  • Het afsteken van vuurwerk leidt tot ernstige verstoring en stress bij zowel gehouden (huis)dieren als wilde dieren in de weide omgeving. Is GS hiervan op de hoogte?
  • Als het antwoord op vraag 3 en/of 4 ‘ja’ is, waarom wordt deze impact dan niet standaard meegewogen in het verleningsproces van een vuurwerkvergunning?
  • Waarom wordt er niet eerst naar minder schadelijke alternatieven gekeken bij een aanvraag voor een vuurwerkvergunning?
  • Waarom worden er geen strengere eisen gekoppeld aan een vuurwerkvergunning, bijvoorbeeld over de manier van opruimen en het op voorhand betrekken van een ecoloog om de lokale kwetsbaarheden in kaart te brengen?
  • Kan het college uitleggen hoe het kan dat de provincie Flevoland en de gemeente Almere op een steenworp afstand bezig zijn een duurzaam, innovatief evenement te organiseren en dan toch dit soort fossiele activiteiten toe te staan? Hoe past dit in het streven naar een duurzamer en schoner Flevoland? En hoe is dit uit te leggen in het licht van de klimaat- en natuurcrisis waar we ons in bevinden?

[1] https://www.milieucentraal.nl/...