Tijdelijk jacht­verbod wegens extreme weers­om­stan­dig­heden


Indiendatum: 8 feb. 2021

Geachte voorzitter van de Provinciale Staten,

Overeenkomstig artikel 23, lid 1 en 2 van het Reglement van Orde stelt de fractie van de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten over een tijdelijk jachtverbod wegens het strenge winterweer.

In de huidige jachtperiode mogen jagers op wilde eenden, fazanten, houtduiven, vossen en konijnen jagen. Daarnaast zijn er ontheffingen verleend voor andere soorten (in het kader van populatiebeheer en schadebestrijding).

Het college van Gedeputeerde Staten is op grond van artikel 3.22, vierde lid, van de Wet natuurbescherming, bevoegd de jacht te sluiten als bijzondere weersomstandigheden dat vergen.

Volgens het KNMI wordt er vanaf afgelopen weekeinde gedurende langere tijd winterweer verwacht met matige tot strenge vorst en met een gevoelstemperatuur tot -15 graden celcius.

Naar aanleiding van deze extreme weersomstandigheden legt de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan u voor.

We verzoeken het college, gezien de urgentie op korte termijn i.v.m. de verwachte extreme weersomstandigheden, deze vragen met spoed te beantwoorden.

  • 1) Bent u met de Partij voor de Dieren fractie van mening dat tijdens strenge vorstperiodes in het wild levende dieren het zwaar hebben, door de koude en sneeuwval moeilijk aan voedsel kunnen komen, geen schuilplekken kunnen vinden, daardoor sneller hun natuurlijke schuwheid opgeven, waardoor ze kwetsbaarder zijn en een al te makkelijke prooi worden voor jagers? Zo nee, waarom niet?

  • 2) Is GS bereid, als het extreme weer de komende dagen voortzet, om van haar expliciet voor dat doel gegeven wettelijke bevoegdheid gebruik te maken om de jacht tijdelijk te sluiten? Zo nee, waarom niet?

  • 3) Is GS tevens bereid de Faunabeheereenheid, en alle andere bevoegde beheereenheden in de provincie, te vragen om ook populatiebeheer en schadebestrijding gedurende de extreme weersomstandigheden op te schorten? Zo nee, waarom niet?


Graag beantwoording, en vooral actie, op de kortst mogelijke termijn.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Gebrek aan toezicht op de jacht op dieren in de Oostvaardersplassen

Lees verder

Interpellatiedebat tijdens de PS-vergadering van 17 februari 2021 over de wijze van afschot van herten in de Oostvaardersplassen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer