Gebrek aan toezicht op de jacht op dieren in de Oost­vaar­ders­plassen


Indiendatum: 27 jan. 2021

Geachte voorzitter van de Provinciale Staten,

Overeenkomstig artikel 23, lid 1 en 2 van het Reglement van Orde stelt de fractie van de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten over het gebrek aan toezicht op de jacht op dieren in de Oostvaardersplassen:

  1. 1. In lid 4[1], onder A uit de ontheffing voor het doden van Edelherten in de Oostvaardersplassen van GS voor de Faunabeheereenheid Flevoland staan de vereisten waar de jacht op Edelherten aan moet voldoen. Om de jacht en praktijken daaromtrent te controleren, voert Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) controles uit in het gebied, waarover het controlerapporten schrijft. Hoeveel dieren zijn er sinds het hervatten van de jacht gedood? Hoeveel controles hebben plaatsgevonden?
  2. Op 4 november 2020 is het afschot van de Edelherten hervat. Stichting Stamina heeft op 29 november de controlerapporten opgevraagd via een WOB-verzoek. De OFGV heeft hiertoe 5 rapporten openbaar gemaakt, waaronder 3 fysieke controles (controle op locatie). In deze rapporten is niet één keer afschot waargenomen, terwijl er tussen 4 en 30 november 110 Edelherten zijn afgeschoten. Kunt u verklaren waarom de jacht buiten de controle van de OFGV om plaatsvindt?
  3. Hoe is dit gebrek aan controle te rijmen met de verantwoordelijkheid voor het welzijn van de grote grazers? Is GS tevreden over de frequentie van controles op de jacht? Zo ja, kunt u dat verklaren? Zo nee, welke stappen heeft GS ondernomen om het toezicht te verbeteren?

  4. Bent u bereid de OFGV een opdracht te geven tot vaker controle op locatie en PS hierover regelmatig te informeren? Zo nee, waarom niet?

  5. Hoe gaat GS voorkomen dat er wederom een situatie zou kunnen ontstaan zoals 25 januari 2019 (toen er 252 edelherten door 4 jagers op één dag geschoten zijn), zonder enige vorm van toezicht?
  6. Kan GS openbaarheid van zaken geven met betrekking tot de cijfers van het afschot van Edelherten in de OVP en de controle daarop in de maand december 2020 en januari 2021 tot nu toe? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u deze informatie, met data van controlemomenten en data plus aantallen gedode dieren per dag, per ommegaande aan PS doen toekomen?

Bij voorbaat dank voor de beantwoording,


Jesse Luijendijk, Partij voor de Dieren Flevoland


[1]https://www.faunabeheereenheid.nl/Portals/29/20190918%20Ontheffing%20doden%20%20Edelherten%20OVP%20va%2001012020%20Provincie%20Flevoland%202461473%20WM.pdf

Interessant voor jou

Onafhankelijke beoordeling conditie Heckrunderen en andere grote grazers in de Oostvaardersplassen

Lees verder

Tijdelijk jachtverbod wegens extreme weersomstandigheden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer