Staten­vragen over wens­bal­lonnen


Indiendatum: dec. 2016

Schriftelijke vragen ex. artikel 23 Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland inzake de overlast en gevaren van wensballonnen voor natuurgebieden, waaronder de Oostvaardersplassen.

Geachte Voorzitter van Provinciale Staten,

Overeenkomstig artikel 23, lid 1 en 2 van het Reglement van Orde stelt de fractie van de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten inzake de overlast en gevaren van wensballonnen voor natuurgebieden, waaronder de Oostvaardersplassen.

  1. Bent u op de hoogte van de overlast en gevaren die wensballonnen veroorzaken, zoals risico op brand, verstikking bij dieren en vervuiling door de resten van de lampionnen, onder andere in natuurgebieden zoals de Oostvaardersplassen? [1],[2],[3]
  2. Bent u ermee bekend dat Staatsbosbeheer, de Brandweer en de Vogel- en Natuurwacht Flevoland pleiten voor een verbod op het oplaten van deze wensballonnen?
  3. Bent u het met ons eens dat, o.a. in het kader van de verantwoordelijkheden voor de Oostvaardersplassen, de huidige regelgeving de risico’s op brand, verstikking bij dieren en vervuiling van natuurgebieden onvoldoende beschermd en hierdoor het oplaten van wensballonnen niet gewenst is?
  4. Bent u ervan op de hoogte dat steeds meer gemeenten in Nederland het oplaten van wensballonnen reeds hebben verboden? Klopt het dat de Flevolandse gemeenten nog niet behoren bij de gemeenten die het oplaten van wensballonnen verboden hebben? Bent u ertoe bereid om deze gemeenten op te roepen een verbod in te stellen, dan wel hierover in gesprek te gaan?

Bij voorbaat dank voor een spoedige beantwoording.

Namens de Flevolandse fractie van de Partij voor de Dieren,

Leonie Vestering, lid Provinciale Staten.

[1]http://www.omroepflevoland.nl/nieuws/119983/flevoland-200-wensballonnen-uit-oostvaardersplassen

[2]http://www.omroepflevoland.nl/nieuws/131142/flevoland-staatsbosbeheer-baalt-van-wensballonnen

[3]https://www.flevopost.nl/nieuws/regio/417974/vogelwacht-waarschuwt-voor-gevaren-wensballonnen.html

Indiendatum: dec. 2016
Antwoorddatum: 25 jan. 2017

Schriftelijke statenvragen van de statenfractie van de Partij voor de Dieren over schadelijke gevolgen van wensbalonnen voor de natuur, ingediend op 21 december 2016, en de antwoorden daarop van het college van Gedeputeerde Staten zoals vastgesteld op 24 januari 2017 (2021398).

Vraag 1. Bent u op de hoogte van de overlast en gevaren die wensballonnen veroorzaken, zoals risico op brand, verstikking bij dieren en vervuiling door de resten van de lampionnen, onder andere in natuurgebieden zoals de Oostvaardersplassen?

Ons is bekend dat er door meerdere instanties al enkele jaren wordt gewaarschuwd voor de overlast en gevaren van wensballonnen. Hier is ook landelijk aandacht voor in de vorm van afspraken en gebruiksregels die zijn opgesteld door de NVWA (Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit).

Vraag 2. Bent u ermee bekend dat Staatsbosbeheer, de Brandweer en de Vogel- en Natuurwacht, Flevoland pleiten voor een verbod op het oplaten van deze wensballonnen?

In 2015 en 2016 heeft Staatsbosbeheer laten weten veel werk gehad te hebben aan het opruimen van wensballonnen. Dat de door u genoemde partijen waarschuwen voor de risico's van wensballonnen en pleiten voor terughoudendheid met het gebruik is ons bekend.

Vraag 3. Bent u het met ons eens dat, o.a. in het kader van de verantwoordelijkheden voor de Oostvaardersplassen, de huidige regelgeving de risico's op brand, verstikking bij dieren en vervuiling van natuurgebieden onvoldoende beschermd en hierdoor het oplaten van wensballonnen niet gewenst is?

De bevoegdheid voor het nemen van eventuele (verbods)maatregelen ligt bij de gemeenten.?Zij zullen altijd een afweging maken in hoeverre een eventueel verbod in verhouding staan tot de overlast en het risico dat een activiteit veroorzaakt.

Vraag 4. Bent u ervan op de hoogte dat steeds meer gemeenten in Nederland het oplaten van wensballonnen reeds hebben verboden? Klopt het dat de Flevolandse gemeenten nog niet behoren bij de gemeenten die het oplaten van wensballonnen verboden hebben? Bent u ertoe bereid om deze gemeenten op te roepen een verbod in te stellen, dan wel hierover in gesprek te gaan?

Volgens informatie uit december 2015 waren er op dat moment 15 gemeenten die het oplaten van wensballonnen verboden. Veelal in verband met de nabijheid van een vliegveld.?Voor zover ons bekend zijn daar geen Flevolandse gemeenten bij.

Aangezien wensballonnen een grote afstand kunnen overbruggen en de door de Partij voor de Dieren genoemde overlast vooral betrekking heeft op de plek waar de ballonnen neerkomen in plaats van waar ze worden opgelaten, geven wij de voorkeur aan de huidige landelijke aanpak met algemene regels en afspraken met fabrikanten en importeurs.

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer