Staten­vragen over carbid­schieten


Indiendatum: dec. 2016

Schriftelijke vragen ex. artikel 23 Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland inzake het carbidschieten direct naast, en in de richting van, een Natura2000-gebied tijdens de jaarwisseling.

Geachte Voorzitter van Provinciale Staten,

Overeenkomstig artikel 23, lid 1 en 2 van het Reglement van Orde stelt de fractie van de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten inzake het carbidschieten direct naast, en in de richting van, een Natura2000-gebied tijdens de jaarwisseling. Wij realiseren ons dat de activiteiten waarover wij vragen stellen zeer spoedig en tijdens het reces worden uitgevoerd en willen u vriendelijk verzoeken hiermee rekening te houden en de vragen spoedig te beantwoorden.

  1. Bent u ervan op de hoogte dat B&W van Zeewolde toestemming hebben gegeven voor carbidschieten binnen een straal van 100 meter en in de richting van het Wolderwijd, wat valt onder het Natura2000 gebied Veluwerandmeren[1],[2],[3],[4] ?
  2. Heeft de gemeente Zeewolde dit jaar of in eerdere jaren met de provincie of met het Rijk overleg gevoerd over het aanwijzen van dit gebied voor carbidschieten? Is door de provincie een ontheffing aan de gemeente verstrekt in het kader van de natuurbeschermingswet?
  3. Bent u het ermee bekend dat in het onderdeel over gebiedsdeel Veluwerandmeren van het Natura2000 ontwerp-beheerplan IJsselmeer 2016-2021 [4] van april 2016, wat nu ter inzage ligt, voor een aantal soorten het gebrek aan rust als een van de knelpunten wordt aangemerkt?
  4. Onderzoek van Alterra [5] toont aan dat binnen een afstand van 3.000 meter van vuurwerkbronnen met een geluidsproductie van van 86-105 dB er verstoring van vogels optreedt. Op internet zien we dat carbidschieten ongeveer 110 dB geluid produceert. Bent u het met ons eens dat het aannemelijk is dat in een groot deel van het Randmeer door dit carbidschieten verstoring van vogels zal optreden? Bent u met ons van mening dat deze verstoring onwenselijk is, en er voor deze activiteiten een ontheffing in het kader van de natuurbeschermingswet vereist is? Zo ja, wat zijn dan de gevolgen als er geen ontheffing is verleend?
  5. Bent u ermee bekend of er in Flevoland nog andere gebieden voor carbidschieten zijn aangewezen bij natuurgebieden? Als dat zo is, bent u het met ons eens dat dit ongewenst is en een verstorend effect heeft? Bent u bereid om hier maatregelen tegen te nemen?
  6. Bent u ervan op de hoogte dat het carbid wordt geschoten in de richting van het vervoersbeperkingsgebied voor de vogelgriep en dat er in dit gebied ook geen vogels mogen worden opgejaagd [6] ? Acht u het mogelijk dat, door verstoring van vogels door carbidschieten, er extra risico is voor besmetting met vogelgriep?

Bij voorbaat dank voor een spoedige beantwoording.

Namens de Flevolandse fractie van de Partij voor de Dieren,

Leonie Vestering, lid Provinciale Staten.

[1] http://www.zeewolde.nl/inwoners/onderwerpen-a-z_3979/product/vuurwerk-afsteken_815.html

[2] http://www.zeewolde.nl/document.php?m=21&fileid=22408&f=a47f3b75eb631783e2a4440d34de199f&attachment=0&c=22590

[3] http://www.zeewolde.nl/bestuur/notulen-en-besluitenlijsten-b-en-w_41053/item/20161101-notulen-en-besluiten-bw_36136.html

[4] http://www.platformparticipatie.nl/Images/Natura%202000%20ontwerpbeheerplan%20IJsselmeergebied%202016-2021%20Veluwerandmeren_tcm318-379027.pdf

[5] Van Apeldoorn, R.C. en C.J. Smit, 2006. Vuurwerk en natuur. Effecten van evenementenvuurwerk op beschermde natuurwaarden in Zeeland. Alterra, Wageningen. https://www.researchgate.net/publication/40111333

[6] http://www.rvo.nl/dierziektencrisis/index.html

Indiendatum: dec. 2016
Antwoorddatum: 21 dec. 2016

Schriftelijke statenvragen van de statenfractie van de Partij voor de Dieren over het provinciaal beleid inzake carbidschieten tijdens de jaarwisseling, ingediend op 21 december 2016, en de antwoorden daarop van het college van Gedeputeerde Staten zoals vastgesteld op 24 januari 2017 (2021479).

Vraag 1. Bent u ervan op de hoogte dat BEtW van Zeewolde toestemming hebben gegeven voor carbidschieten binnen een straal van 100 meter en in de richting van het Wolderwijd, wat valt onder het NaturalOOO gebied Veluwerandmeren?

Ja, dit is ons bekend.

Vraag 2. Heeft de gemeente Zeewolde dit jaar of in eerdere jaren met de provincie of met het Rijk overleg gevoerd over het aanwijzen van dit gebied voor carbidschieten? Is door de provincie een ontheffing aan de gemeente verstrekt in het kader van de natuurbeschermingswet?

De gemeente Zeewolde heeft geen overleg gevoerd met de provincie over het aanwijzen van dit gebied voor carbidschieten en ook geen verzoek gedaan voor een ontheffing in het kader van de natuurbeschermingswet. Aangezien er geen effecten zijn te verwachten op de instandhoudingsdoelen (zie ook vraag 4) is een dergelijke ontheffing ook niet nodig.

Vraag 3. Bent u het ermee bekend dat in het onderdeel over gebiedsdeel Veluwerandmeren van het NaturaZOOO ontwerp-beheerplan Usselmeer 2016-2021 van april 2016, wat nu ter inzage ligt, voor een aantal soorten het gebrek aan rust als een van de knelpunten wordt aangemerkt?

In het ontwerp-beheerplan Usselmeer 2016-2021 is een analyse gemaakt van knelpunten voor de beschermde vogelsoorten. Voor een aantal soorten wordt als knelpunt aangegeven: mogelijk voedselgebrek en/of gebrek aan rust. In het beheerplan worden mede daarom specifieke rustgebieden aangewezen. Deze rustgebieden liggen in de randmeren langs de grens van Overijssel en Gelderland.

Vraag 4. Onderzoek van Alterra toont aan dat binnen een afstand van 3.000 meter van vuurwerkbronnen met een geluidsproductie van 86-105 dB er verstoring van vogels optreedt. Op internet zien we dat carbidschieten ongeveer 110 dB geluid produceert. Bent u het met ons eens dat het aannemelijk is dat in een groot deel van het Randmeer door dit carbidschieten verstoring van vogels zal optreden? Bent u met ons van mening dat deze verstoring onwenselijk is, en er voor deze activiteiten een ontheffing in het kader van de natuurbeschermingswet vereist is? Zo ja, wat zijn dan de gevolgen als er geen ontheffing is verleend?

Zowel het afschieten van vuurwerk als het afschieten van carbid zal naar verwachting tot enige verstoring van vogels leiden. Deze verstoring is echter beperkt tot 1 dag per jaar, en heeft geen structureel negatief effect op de vaste rust- en verblijfsplaatsen van vogels. Conform jurisprudentie wordt dit niet beschouwd als overtreding van de natuurwetgeving.

Vraag 5. Bent u ermee bekend of er in Flevoland nog andere gebieden voor carbidschieten zijn aangewezen bij natuurgebieden? Als dat zo is, bent u het met ons eens dat dit ongewenst is en een verstorend effect heeft? Bent u bereid om hier maatregelen tegen te nemen?

Ook in andere gemeenten in Flevoland wordt het afschieten van carbid op oudejaarsdag toegestaan. Wij zien (zie ook beantwoording vraag 4) geen aanleiding hier maatregelen tegen te nemen.

Vraag 6. Bent u ervan op de hoogte dat het carbid wordt geschoten in de richting van het vervoersbeperkingsgebied voor de vogelgriep en dat er in dit gebied ook geen vogels mogen worden opgejaagd? Acht u het mogelijk dat, door verstoring van vogels door carbidschieten, er extra risico is voor besmetting met vogelgriep?

Het ministerie van EZ is verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen om verspreiding van vogelgriep te voorkomen. Voor zover wij weten heeft het ministerie geen aanvullende maatregelen met betrekking tot carbidschieten of vuurwerk afsteken afgekondigd.

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer