Statenvragen over dood 40.000 kippen stalbrand Swifterbant

Schriftelijke vragen ex. artikel 23 Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland over de stalbrand van vandaag aan de Tarpanweg in Swifterbant bij een veehouder waarbij 40.000 kippen zijn omgekomen.

Geachte Voorzitter van Provinciale Staten,

Overeenkomstig artikel 23, lid 1 en 2 van het Reglement van Orde stelt de fractie van de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten over de stalbrand van vandaag aan de Tarpanweg in Swifterbant bij een veehouder waarbij 40.000 kippen zijn omgekomen. Wij hopen dat het college bereid is om bij de beantwoording van deze vragen te waar nodig te overleggen met gemeenten, omgevingsdienst en de veiligheidsregio.

  1. In de media lezen wij dat door de stalbrand er 40.000 kippen zouden zijn omgekomen. Uit cijfers van 2015 blijkt echter dat er meer dieren gehouden mochten worden (19.000 scharrelkippen op de eerste etage en 24.000 kippen op de benedenverdieping). Wat is het exacte aantal dieren in de stal op het moment van de brand?
  2. Voldeed de stal aan de nieuwe eisen voor brandveiligheid die in 2014 zijn ingevoerd?
  3. Klopt het dat de schuur met de mestdroger naast de kippenflat stond? Hoe kan het dat dat is vergund? Heeft er een controle plaatsgevonden door de brandweer?
  4. Bent u het met ons eens dat ook wegens de gevaren in geval van brand er nooit zoveel dieren in gesloten stallen gehouden zouden moeten worden? Wat is uw mening over de brandveiligheid van stallen met meerdere verdiepingen?
  5. Is de brandweer in Flevoland op de hoogte van het aantal dieren dat zich in alle stallen van veehouderijen bevinden, waar die zich bevinden, wat de brandklasse is en wat mogelijke ontsnappingsmogelijkheden voor de dieren zijn? Beschikt de brandweer over een up-to-date overzicht van de risico's bij alle bedrijven?
  6. Is er sprake geweest van een gevaar voor de volksgezondheid? 7. Welke mogelijkheden heeft de provincie om stalbranden te voorkomen? Bij voorbaat dank voor een spoedige beantwoording.

Namens de Flevolandse fractie van de Partij voor de Dieren,

Melissa Bax en Leonie Vestering, lid Provinciale Staten.