Schrif­te­lijke vragen over mogelijke fouten in mili­eu­rapport Lelystad Airport


Mogelijk opnieuw fouten in bere­ke­ningen minis­terie

Indiendatum: dec. 2019

Geachte Voorzitter van Provinciale Staten,

Overeenkomstig artikel 23, lid 1 en 2 van het Reglement van Orde stelt de fractie van de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten over mogelijke fouten in milieurapport Lelystad Airport:

  1. Is het college bekend met onderstaande artikelen[1][2][3] en de door EenVandaag beschreven fouten in de geactualiseerde MER Lelystad Airport?
  2. Wat is de reactie van het college op de door EenVandaag beschreven fouten? Wat is volgens het college de ernst van deze fouten?
  3. Is het college van plan actie te ondernemen naar aanleiding van de door EenVandaag beschreven fouten in de MER Lelystad Airport? Zo ja, welke actie? Zo nee, waarom niet?
  4. In het coalitieakkoord 2019-2023 is aangegeven dat het college bij het proces rondom Lelystad Airport waakt voor “een goede inpassing in de Flevolandse leefomgeving met oog voor gezondheid en milieuaspecten”. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat dit alleen kan als alle informatie vooraf juist is en mogelijke fouten in berekeningen aantoonbaar kunnen worden uitgesloten? Zo ja, wat gaat het college doen om de door EenVandaag beschreven fouten te onderzoeken en te herstellen, en verdere toekomstige vragen te voorkomen? Zo nee, waarom is het volgens het college niet noodzakelijk om de juiste informatie boven tafel te krijgen?
  5. Een mogelijke fout in de MER betreft de uitstoot van stikstof door vliegtuigen. De neerslag van stikstof in natuurgebieden zou in werkelijkheid maar liefst dertig keer hoger liggen dan in de MER staat. Is het college het met ons eens dat, nu de stikstofcrisis speelt en de natuurgebieden in Nederland onder hoge druk staan, het extra belangrijk is dat besluitvorming over Lelystad Airport plaatsvindt op basis van juiste gegevens en juiste berekeningen? Indien nee, waarom niet?
  6. Is het college bereid er bij de Minister van Infrastructuur en Waterstaat op aan te dringen dat er kritisch wordt onderzocht of er inderdaad fouten zijn gemaakt in de MER en, tot eventuele fouten hersteld zijn en er aantoonbaar geen verdere fouten in de MER staan, de opening van Lelystad Airport niet toe te staan? Zo nee, waarom niet?
  7. Wat vindt het college van het feit dat het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat alleen vliegtuigen die lager dan 914 meter vliegen meeneemt in de stikstofberekeningen? Kan het college op basis hiervan “waken voor een goede inpassing in de Flevolandse leefomgeving met oog voor gezondheid en milieuaspecten”? Zo ja, hoe? Zo nee, wat gaat het college hieraan doen?
  8. Heeft het college nog vertrouwen in de berekeningen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, na de eerdere fouten in de MER 2014 en de mogelijke fouten in de geactualiseerde MER? Zo ja, waarop is dit vertrouwen gebaseerd en hoe past u de gemaakte fouten hierin? Zo nee, welke conclusies trekt u hieruit, en welke actie onderneemt u dientengevolge? Kunt u deze vragen één voor één volledig beantwoorden zonder te verwijzen naar eerdere antwoorden?

Bij voorbaat dank voor de spoedige beantwoording.

Namens de Flevolandse fractie van de Partij voor de Dieren,

Jesse Luijendijk, Partij voor de Dieren, lid Provinciale Staten

[1] https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/176377/opnieuw-fouten-in-milieurapport-lelystad-airport

[2] https://www.destentor.nl/flevoland/actiegroepen-ook-nieuwe-milieurapport-lelystad-airport-vol-fouten-manipulatie-minister~a442f7bb/

[3] https://eenvandaag.avrotros.nl/item/opnieuw-ontdekt-leon-adegeest-fouten-in-milieurapport-lelystad-airport-het-is-je-reinste-oplichter/

Indiendatum: dec. 2019
Antwoorddatum: 21 jan. 2020

Geachte Voorzitter van Provinciale Staten,

Overeenkomstig artikel 23, lid 1 en 2 van het Reglement van Orde stelt de fractie van de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten over mogelijke fouten in milieurapport Lelystad Airport:

1. Is het college bekend met onderstaande artikelen[1][2][3] en de door EenVandaag beschreven fouten in de geactualiseerde MER Lelystad Airport?

Ja

2. Wat is de reactie van het college op de door EenVandaag beschreven fouten? Wat is volgens het college de ernst van deze fouten?

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (l&W) is het bevoegd gezag voor de MER Lelystad Airport. Op dit moment bereidt de minister een brief aan de Tweede Kamer voor, waarin wórdt gereageerd op de geactualiseerde MER Lelystad Airport.

3. Is het college van plan actie te ondernemen naar aanleiding van de door EenVandaag beschreven fouten in de MER Lelystad Airport? Zo ja, welke actie? Zo nee, waarom niet?

Wij zijn in afwachting van de kamerbrief, waarin wordt ingegaan op de juistheid van de benoemde onderdelen in de geactualiseerde MER Lelystad Airport. Naar verwachting is hierna te beoordelen of de geactualiseerde MER Lelystad Airport juist is of dat hier actie op nodig is.

4. In het coalitieakkoord 2019-2023 is aangegeven dat het college bij het proces rondom Lelystad Airport waakt voor “een goede inpassing in de Flevolandse leefomgeving met oog voor gezondheid en milieuaspecten”. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat dit alleen kan als alle informatie vooraf juist is en mogelijke fouten in berekeningen aantoonbaar kunnen worden uitgesloten? Zo ja, wat gaat het college doen om de door EenVandaag beschreven fouten te onderzoeken en te herstellen, en verdere toekomstige vragen te voorkomen? Zo nee, waarom is het volgens het college niet noodzakelijk om de juiste informatie boven tafel te krijgen?

Door het bevoegd gezag (Ministerie l&W) wordt onderzoek gedaan naar de juistheid van het geactualiseerde MER Lelystad Airport. Wij zijn in afwachting van de kamerbrief, waarin wordt gereageerd op de benoemde onderdelen in de geactualiseerde MER Lelystad Airport. We hebben er vertrouwen in dat het ministerie een grondig onderzoek doet naar de juistheid van het MER. De resultaten hiervan en de daarbij behorende brief aan de Tweede Kamer worden op korte termijn (eind januari) verwacht. Het college heeft vertrouwen in de extra check die het ministerie nu doet, waarmee duidelijk wordt of gebruik wordt gemaakt van de juiste gegevens en berekeningen.

5. Een mogelijke fout in de MER betreft de uitstoot van stikstof door vliegtuigen. De neerslag van stikstof in natuurgebieden zou in werkelijkheid maar liefst dertig keer hoger liggen dan in de MER staat. Is het college het met ons eens dat, nu de stikstofcrisis speelt en de natuurgebieden in Nederland onder hoge druk staan, het extra belangrijk is dat besluitvorming over Lelystad Airport plaatsvindt op basis van juiste gegevens en juiste berekeningen? Indien nee, waarom niet?

Het college onderschrijft dat besluitvorming plaats dient te vinden op basis van juiste informatie. Door het bevoegd gezag (Ministerie l&W) wordt onderzoek gedaan naar de juistheid van het geactualiseerde MER Lelystad Airport. Wij zijn in afwachting van de kamerbrief, waarin wordt gereageerd op de benoemde onderdelen in de geactualiseerde MER Lelystad Airport.

6. Is het college bereid er bij de Minister van Infrastructuur en Waterstaat op aan te dringen dat er kritisch wordt onderzocht of er inderdaad fouten zijn gemaakt in de MER en, tot eventuele fouten hersteld zijn en er aantoonbaar geen verdere fouten in de MER staan, de opening van Lelystad Airport niet toe te staan? Zo nee, waarom niet?

Zie ook beantwoording van vraag 4 en 5.
Daarnaast heeft de portefeuillehouder regelmatig bestuurlijk overleg met het ministerie, waarbij
aandacht is voor een goede inpassing in de Flevolandse leefomgeving met oog voor gezondheid en
milieuaspecten.

7. Wat vindt het college van het feit dat het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat alleen vliegtuigen die lager dan 914 meter vliegen meeneemt in de stikstofberekeningen? Kan het college op basis hiervan “waken voor een goede inpassing in de Flevolandse leefomgeving met oog voor gezondheid en milieuaspecten”? Zo ja, hoe? Zo nee, wat gaat het college hieraan doen?

Het in beeld brengen van emissies tot 3.000 voet (914 meter) is conform de internationaal gangbare
werkwijze en wet- en regelgeving. Het bepalen van de emissies tot een hoogte van 3.000 voet sluit aan op de NEC-richtlijn (emissieplafonds voor Europese lidstaten). Conform deze richtlijn worden emissies van vliegtuigen berekend binnen de landings- en startcyclus tot 3000 voet. Dit sluit aan bij de ICAO standaard voor emissiecertificatie van grote civiele vliegtuigmotoren (Aircraft Engine Emissions; Annex 16 volume II). Het RIVM hanteert deze methode ook bij het opstellen van de Grootschalige Depositiekaarten Nederland (GDN-kaarten), ter uitvoering van de NEC-richtlijn. Deze afbakening is daarom ook gebruikt bij het opstellen van Milieueffectrapportages op het gebied van luchtvaart en is in dat verband door de Commissie voor de m.e.r. getoetst.

Het Adviescollege Stikstofproblematiek (commissie-Remkes) is in het Advies Luchtvaartsector van mening dat ook de emissies die afkomstig zijn van het vliegverkeer boven 3.000 voet in ogenschouw genomen dienen te worden, ook al is de beïnvloedbaarheid van emissies boven 3.000 voet door Nederland gering. Dit sluit aan op een in de Tweede Kamer aangenomen motie (motie Van Raan), die de minister van l&W heeft verzocht om de emissies boven de 3.000 voet in beeld te brengen.

Naar verwachting volgt deze maand (januari) een kabinetsreactie op het Advies Luchtvaartsector,
waarin ook wordt ingegaan op het in beeld brengen van de emissies boven de 3.000 voet.

8. Heeft het college nog vertrouwen in de berekeningen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, na de eerdere fouten in de MER 2014 en de mogelijke fouten in de geactualiseerde MER? Zo ja, waarop is dit vertrouwen gebaseerd en hoe past u de gemaakte fouten hierin? Zo nee, welke conclusies trekt u hieruit, en welke actie onderneemt u dientengevolge? Kunt u deze vragen één voor één volledig beantwoorden zonder te verwijzen naar eerdere antwoorden?

Ja, wij hebben hier nog vertrouwen in en wachten hiervoor de reactie van het ministerie af. Dit vertrouwen is gebaseerd op het feit dat de geactualiseerde MER Lelystad Airport (2018) voor advies is aangeboden aan de Commissie voor de m.e.r. Het oordeel van de Commissie voor de m.e.r. over de actualisatie van het MER Lelystad Airport luidt als volgt: 'De Commissie concludeert dat het MER’18 alle essentiële informatie over de geactualiseerde milieueffecten van het voorgenomen gebruik van Lelystad Airport bevat, zodat de minister van Infrastructuur en Waterstaat het milieubelang volwaardig kan meewegen in haar besluit over dat gebruik. ’ (Kamerbrief Advies Commissie voor de m.e.r. Lelystad Airport, d.d. 18 april 2018)

Bij voorbaat dank voor de spoedige beantwoording.

Namens de Flevolandse fractie van de Partij voor de Dieren,

Jesse Luijendijk, Partij voor de Dieren, lid Provinciale Staten

[1] https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/176377/opnieuw-fouten-in-milieurapport-lelystad-airport

[2] https://www.destentor.nl/flevoland/actiegroepen-ook-nieuwe-milieurapport-lelystad-airport-vol-fouten-manipulatie-minister~a442f7bb/

[3] https://eenvandaag.avrotros.nl/item/opnieuw-ontdekt-leon-adegeest-fouten-in-milieurapport-lelystad-airport-het-is-je-reinste-oplichter/