Betere bescherming reeën tegen aanrij­dingen


Indiendatum: 9 mei 2022

Wij stellen de volgende vragen aan het college van GS:

  1. Heeft u kennis genomen van de artikelen “Recordaantal reeën doodgereden in Flevoland, meer afschot nodig” op NOS en Omroep Flevoland? (https://nos.nl/artikel/2427687-recordaantal-reeen-doodgereden-in-flevoland-meer-afschot-nodig en https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/284199/recordaantal-reeen-aangereden-meer-afschot-nodig)
  2. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat de eerste prioriteit en zorg het beschermen van mens èn dier zou moeten zijn? Zo nee waarom niet?
  3. Ben u het met ons eens dat massale afschot op korte termijn niet de oplossing is, aangezien dit alleen zal leiden tot zeer veel dierenleed, angst en verstoring van de sociale structuren in de populaties, wat weer zal leiden tot o.a. ook meer aanrijdingen, aangezien de dieren dan door de verstoring juist de wegen opgejaagd worden? Zo nee, waarom niet?
  4. Bent u het met ons eens dat massale afschot ook op lange termijn geen oplossing is, aangezien door actieve bejaging de dieren alleen maar zich sneller gaan voortplanten en de populatie alleen maar harder gaat groeien en de problemen blijven en zelfs groter kunnen worden? Zo nee, waarom niet?
  5. Bent u het met ons eens dat dieren bescherming, rust en ruimte nodig hebben en daar ook de oplossing ligt, zoals het aanbrengen van rasters, spiegels, lagere verkeerssnelheden en meer verbindingsmogelijkheden? Zo ja, wat gaat u concreet ondernemen om dit te bereiken? Zo nee, waarom niet?
  6. Bent u het met ons eens dat naast de preventieve maatregelen om aanrijdingen te voorkomen uit vraag 5, ook de leefgebieden van de reeën zelf, door de toenemende recreatie, activiteiten zoals mountainbiken en loslopende honden ernstig verstoord worden en de dieren hierdoor ook uit hun leefgebieden de wegen op gejaagd worden? Zo ja, wat gaat u hier aan doen? Zo nee, waarom niet?
  7. Bent u het met ons eens dat er gezocht moet worden naar een duurzame, structurele en diervriendelijke oplossing en we dus moeten zorgen hoe dieren en mensen duurzaam en harmonieus samen kunnen leven?
    Zo ja, hoe gaat u dit concreet bewerkstelligen? Zo nee, waarom niet?
  8. Bent u het met ons eens dat als het inwonersaantal verder blijft groeien in Flevoland, dat naast voldoende meegroeiende mogelijkheden voor recreatie, ook de leefgebieden voor de dieren voldoende moeten meegroeien en de rust daarin geborgd dient te worden? Zo ja, hoe gaat u dit borgen? Zo nee, waarom niet?

Indiendatum: 9 mei 2022
Antwoorddatum: 24 mei 2022

Schriftelijke statenvragen van de statenfractie van de Partij voor de Dieren over Reeën en aanrijdingen, ingediend op 9 mei 2022, en de antwoorden daarop van het college van Gedeputeerde Staten zoals vastgesteld op 24 mei 2022 (2960360).

1. Antwoord: Ja, wij hebben op uitdrukkelijk verzoek van Omroep Flevoland de nog niet gevalideerde cijfers van de aangereden reeën aangeleverd.

2. Antwoord: Nee, de eerste prioriteit is de veiligheid van de mens. Daarnaast houden we ook rekening met belangen en het welzijn van dieren. De terrein beherende organisaties zoeken in alle gevallen naar een uitvoerbare mogelijkheid om zowel mens als dier te beschermen. De veiligheid van de mens is echter wel een prioriteit die te allen tijde optimaal geborgd moet worden. Hierbij houden we ook rekening met belangen en welzijn van dieren.

3. Antwoord: Er is geen sprake van het wijzigen van het Reewildbeheer op de korte termijn. Het beheer wordt uitgevoerd conform het Faunabeheerplan 2019-2023. Hiervoor is in 2019 al een ontheffing verleend aan de Faunabeheereenheid Flevoland en deze loopt tot het volgende Faunabeheerplan.

4. Antwoord: Wij hebben het Faunbeheerplan Flevoland 2019-2023 van de Faunabeheereenheid Flevoland in december 2018 goedgekeurd. En we staan nog steeds achter dit plan.

5. Antwoord: Ook nu al treffen de wegbeheerders in Flevoland een groot aantal maatregelen om verkeers­slachtoffers te voorkomen. Waar nodig worden wegtrajecten uitgerasterd, maar dit kan niet overal, omdat we ook willen dat dieren (niet alleen reeën) tussen gebieden kunnen migreren. Daarnaast staan er langs verschillende wegen waarschuwingsborden en op een aantal plaatsen zijn wildpassages aangelegd.De Faunabeheereenheid is een analyse aan het maken van de locaties waar veel wildaanrijdingen zijn. Samen met de wegbeheerders zal gekeken worden welke inrichtingsmaatregelen er getroffen kunnen worden om wildaanrijdingen te voorkomen. Dit wordt gedaan in het belang van mens én dier.

6. Antwoord: De toenemende recreatiedruk kan ertoe leiden dat er meer dieren worden aangereden. Het is aan de terrein beherende organisaties (TBO) om hier maatwerkoplossingen voor te verzinnen. De TBO’s zitten ook in het bestuur van de Faunabeheereenheid, dus daar zal men zich ook hierover buigen.

7. Antwoord: Ja, we blijven op zoek naar alternatieve mogelijkheden die ervoor zorgen dat het aantal verkeersslachtoffers onder dieren geminimaliseerd wordt. Dit is niet alleen een Flevolands probleem: alle gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat zijn hiermee bezig.

8. Antwoord: Zie eerdere antwoorden. Bij de aanleg van nieuwe wegen wordt nu al gekeken of leefgebieden worden doorsneden en ot er mogelijkheden zijn bij de inrichting van de nieuwe om de mitigatie tussen gebieden veilig te laten plaatsvinden. Daarnaast hebben uw staten het beleid vastgesteld dat bijdraagt aan versterking, verbetering en de robuustheid van natuurgebieden (zoals bossen- strategie, biodiversiteit en natuurinclusiviteit).

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer