Natuur verbinden


Versterken van de biodi­ver­siteit

Voor veel diersoorten is het leefgebied versnipperd. Natuurgebieden vormen als het ware eilandjes in het verstedelijkte gebied. Dit is een belangrijke oorzaak voor de afname van de biodiversiteit. Het verbinden en uitbreiden van natuurgebieden is een belangrijke maatregel om die afname tegen te gaan. Door natuurgebieden met elkaar te verbinden wordt de natuur sterker, wordt de biodiversiteit groter en wordt ook de kans op het voortbestaan van veel soorten vergroot. De Partij voor de Dieren wil de Ecologische Hoofdstructuur (EHS of het Nationaal Natuur Netwerk) in Flevoland zo snel mogelijk realiseren. In het bijzonder dienen de Oostvaardersplassen zo snel mogelijk te worden verbonden met omringende natuurgebieden.

Ook andere groengebieden dienen planologisch afdoende beschermd te worden door de provincie.

Het standpunt Natuur verbinden is onderdeel van: Ruimte voor natuur

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer

Gerelateerd

Moties Nieuws