Update 11: Nert­sen­fok­kerij Zeewolde (Verslag Hoor­zitting voor Bezwaar­com­missie tegen weigering hand­havend op te treden)


17 oktober 2007

Zeewolde moet optreden tegen illegale nertsenfokkerij

Zo betoogde Johan de Wit van de Werkgroep Flevoland, namens de Stuurgroep Ecologie en Milieu Zeewolde (StEM) en namens een van de buren van een illegale nertsenfokkerij. De buren ondervinden ernstige overlast van de stank van de nertsen, die daar zonder vergunning gehouden worden in een fruitschuur. Tijdens de hoorzitting van de Bezwaarschriftencommissie dinsdagavond verwees hij naar het Gezamenlijk beleidskader inzake het terugdringen van het gedogen van milieuovertredingen, waarin staat dat gedogen alleen gerechtvaardigd kan zijn in uitzonderlijke gevallen, wanneer strikte naleving van de milieuvoorschriften in redelijkheid niet van betrokkene kan worden verlangd. Van zulke uitzonderlijke omstandigheden is in dit geval geen sprake, omdat deze nertsenhouder willens en wetens begonnen is de wet te overtreden, hoewel hij wist dat voor het houden van nertsen een milieuvergunning nodig is. B&W van Zeewolde hebben hier alleen maar op gereageerd door zich af te vragen of ze de zaak niet kunnen legaliseren, maar dat is niet de afweging die ze horen te maken. Als de overheid een overtreding constateert, dan moet de eerste reactie van die overheid niet zijn: kunnen we wat verboden is alsnog wettig maken, nee de reactie moet zijn: is hier sprake van uitzonderlijke omstandigheden op grond waarvan we misschien van optreden moeten afzien. Volgens jurisprudentie is het aanvragen van een vergunning geen uitzonderlijke omstandigheid op grond waarvan B&W illegale milieuactiviteiten zouden moeten gedogen. Dat is ook logisch, want als dat wel zo was zou de deur naar onwettige activiteiten op ieder gebied wijd open staan.

Namens B&W verdedigde ambtenaar drs. E.J. Hoeneveld het standpunt dat de gemeente mag gedogen als er een ontvankelijke aanvraag voor een vergunning is ingediend. De gemeente moet belangen afwegen en handhaven zou de nertsenhouder onevenredig benadelen, omdat hij al geïnvesteerd heeft. De gemeente voert maandelijks controles uit; bij de laatste controle is gebleken dat het aantal nertsen sinds mei toegenomen is van 200 naar 1500 (eerder tijdens de bijeenkomst had de nertsenhouder, die ook aanwezig was, op vragen van de commissie nog geantwoord dat er 200 nertsen aanwezig waren). Over de stankoverlast waarover de buren klagen zei ze dat voldaan wordt aan de regelgeving, die voorschrijft dat er minimaal 200 meter afstand moet zijn tussen de nertsenfokkerij en het woonhuis van de buren. Dat is het enige waarop de gemeente moet letten. Omdat veel burgers hun zienswijze hadden ingediend met bezwaren tegen het verlenen van de milieuvergunning heeft de procedure langer geduurd dan voorzien. De nertsenhouder heeft de aanvraag voor de milieuvergunning gewijzigd, omdat hij wil dat de windmolen die op het perceel staat niet in de vergunning wordt opgenomen. Daarom is er een nieuwe ontwerp-vergunning ter inzage gelegd. Tot 13 november kan iedereen hierover weer zienswijzen insturen naar de gemeente. Het is te verwachten dat er ook nog een procedure bij de Raad van State zal volgen. Alles bij elkaar zal de zaak nog zeker anderhalf jaar duren. Tot die tijd wil de gemeente niet handhavend optreden. B&W zijn daarentegen van plan in november een gedoogbeschikking af te geven.

De Voorzitter van Bezwaarschriftencommissie zegde toe dat hij B&W zo spoedig mogelijk zal adviseren of aan het verzoek van StEM en de buren om handhavend op te treden moet worden voldaan.

Lees hier de pleitaantekeningen in de zaak namens StEM.

Lees de artikelen in de Flevopost en Zeewolde Actueel en een ingezonden brief in Zeewolde Actueel.

Gerelateerd nieuws

Geen milieueffectrapportage nodig voor uitbreiding megavarkensfokkerij

De Raad van State heeft gisteren in een voorlopige voorziening uitgesproken dat de provincie Flevoland niet mag eisen dat Meg...

Lees verder

Opinie: Muskusrattenbestrijding

Eind 2007 zijn er in opdracht van het LCCM (Landelijke Coordinatiecommissie Musksrattenbestrijding) 6 onderzoeksrapporten ver...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Nieuws