Geen winning van scha­liegas en steen­koolgas in Flevoland


14 november 2012

Tijdens de Algemene Beschouwingen van Provinciale Staten van Flevoland op 14 november 2012 heeft Melissa Bax, Statenlid voor de Partij voor de Dieren, het initiatief genomen voor een motie waarin uitgesproken wordt dat winning van onconventionele gassen, zoals schaliegas en steenkoolgas, niet past in de Flevolandse visie op duurzaam gebruik van de ondergrond.

Winning van onconventioneel gassen is ongewenst omdat de vele boringen die daarvoor nodig zijn veel overlast veroorzaken en er bij de winmethode met 'fracking' zeer veel afval ontstaat. Dit vormt een groot gevaar van verontreiniging van grondwater en weglekken van giftige gassen, met alle gevolgen voor milieu, klimaat en volksgezondheid. Daarnaast is er risico op bodemverzakkingen en aardschokken. Bodemdaling wordt pas op langere termijn merkbaar, maar zou in Flevoland en met name in Noordelijk Flevoland grote schade aanrichten.

In de Flevolandse gemeenten maakt men zich hierover grote zorgen. Voor heel Noordelijk Flevoland is door het Rijk een opsporingsvergunning voor schaliegas is afgegeven waarmee proefboringen kunnen worden uitgevoerd. Het standpunt van de gemeente Noordoostpolder is dat geen beslissingen over meewerken zullen worden genomen, voordat er duidelijkheid is over de effecten. In Lelystad hebben B&W op 4 september 2012 besloten zich aan te sluiten bij de groeiende groep gemeenten die zichzelf schaliegasvrij hebben verklaard en geen medewerking te verlenen aan vergunningen die de opsporing en winning van schaliegas en/of steenkoolgas mogelijk maken.

Een grote meerderheid van Provinciale Staten steunde de motie, waarmee ze ook steun wilden geven aan de gemeenten. Provincies hebben het recht om in het kader van de Mijnbouwwet advies uit te brengen aan de minister over de winning van onconventionele gassen. Het advies van Flevoland zal negatief zijn, want Provinciale Staten hebben nu uitgesproken dat winning van onconventionele gassen niet past in de Flevolandse visie op duurzaam gebruik van de ondergrond, zolang de consequenties niet helder in beeld zijn gebracht (voorzorgsprincipe).

De tekst van de motie staat [hierlink]

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Nieuws