Flevoland blijft hazen en reeën afschieten


30 mei 2008

Tijdens de Tijdens de algemene beschouwingen van Provinciale Staten heeft ons Statenlid Melissa Bax tevergeefs geprobeerd om via een motie de jacht op hazen te beperken, maar kreeg daarvoor geen meerderheid. Het aantal hazen in Flevoland is de laatste 10 jaar gedaald van 11.750 naar 4.280 hazen. De belangrijkste doodsoorzaken van hazen zijn ziektes, verkeer, landbouw en de jacht. Er worden er ieder jaar tijdens het jachtseizoen in Flevoland ongeveer 1500 afgeschoten. In Oost Flevoland zijn er nog maar 330 over; in Zuid Flevoland slechts 100. De Faunabeheereenheid Flevoland had zelf de provincie verzocht om maatregelen te nemen en de haas tot provinciale aandachtsoort te maken. De hazenstand vertoont in heel Nederland een achteruitgang.

Hazen

Volgens de Flora- en Faunawet kan de provincie beschermde leefgebieden aanwijzen waar hazen niet bejaagd mogen worden. De motie vroeg Gedeputeerde Staten om te onderzoeken hoe ze in dit geval gebruik kunnen maken van deze mogelijkheid. Ook vroeg de motie om bij de minister opmerkzaam te maken van de slechte stand van de haas in Flevoland en te vragen de haas op de beschermde lijst te zetten. De motie kreeg de steun van GroenLinks, SP en PvdA, maar dat was niet voldoende. Zie HIER de tekst van de motie.

Reeën

Vorig jaar hebben Provinciale Staten onze motie aangenomen om wildreflectoren te plaatsen op alle wegen waar gevaar bestaat voor aanrijdingen met wild. Uit proeven in Flevoland is gebleken dat op een weg waar in het verleden gemiddeld 15 reeën per jaar aangereden werden, er in het jaar na plaatsing van wildreflectoren nog maar 1 ree aangereden werd. Doordat het aantal aanrijdingen daalt en nog verder zal dalen als op alle gevaarlijke wegen wildreflectoren geplaatst zullen zijn, kwamen wij met een motie om geen ontheffing meer te geven voor de jacht op reeën, die immers . Verwezen werd in de motie naar onderzoek naar populatieontwikkeling in de Amsterdamse Waterleidingduinen, dat voor het gemeentebestuur destijds aanleiding was om de jacht op reeën te sluiten. De motie kreeg alleen de steun van GroenLinks en SP. Zie HIER de tekst van de motie.

Snelheidsverlaging 's avonds en 's nachts

De Provincie is van plan dynamische snelheidsverhoging (buiten de spitsuren) in te voeren van 80 km/uur naar 100 km/uur. Wij hebben hier twijfels over en we zijn van mening dat dat in ieder geval niet zou moeten gebeuren ’s avonds en ’s nachts in de buitengebieden. Hogere snelheden in de buitengebieden zullen zeker leiden tot meer aanrijdingen met wild, omdat de meeste aanrijdingen met reeën en ander wild ´s avonds en ´s nachts plaatsvinden. Wij zijn juist van mening dat er een aantal wegen zijn waar overdag wel 100 km/uur gereden kan worden, maar waar dit ´s avonds en ´s nachts geen veilige snelheid meer is. Persoonlijk letsel en aanzienlijke schade aan voertuigen zouden te voorkomen zijn door op die wegen ´s avonds en ´s nachts de maximum snelheid te verlagen tot 70 of 80 km/uur. We hebben hiertoe een motie ingediend (zie HIER de tekst van deze motie). Andere partijen kwamen met als enige argument dat zo’n snelheidsverlaging niet te controleren is, alsof de kans op controle de enige reden zou zijn waarom mensen zich aan de regels houden. Wij zullen dit punt bij gelegenheid weer aan de orde stellen, omdat wij menen dat de provincie hier onnodige risico’s neemt.

Ontsnipperingsmaatregelen

Wegen brengen in het algemeen schade toe aan de natuur en leefgebieden van flora en fauna. Het landschap versnippert en daartoe zijn ontsnipperingsmaatregelen gewenst bij bijna alle wegen. Als de aanleg van faunapassages geïntegreerd wordt met reconstructie- en nieuwbouwplannen voor wegen en kunstwerken, dan zijn de meerkosten in verhouding gering. Wij hebben een motie (zie HIER de tekst van deze motie) ingediend om te zorgen dat bij de planning van aanleg, reconstructie en groot onderhoud van wegen en kunstwerken standaard rekening gehouden wordt met de aanleg van faunapassages. We willen dat hierbij ambtenaren van de afdeling Wegen en Vervoer en Natuur goed samenwerken en iedere keer een passende beoordeling gemaakt wordt of faunapassages en het treffen van andere ontsnipperingsmaatregelen nodig zijn. Dat is al standaard praktijk bij sommige andere provincies en bij Rijkswaterstaat. Deze motie werd aangenomen met steun van GroenLinks, SP, PvdA en ChristenUnie.

Klimaat

Flevoland loopt voor in ons land wat betreft windmolens. We hebben erop gewezen dat we nog verder voorop kunnen lopen. Als alle inwoners van Flevoland één dag in de week geen vlees zouden eten, dan besparen we evenveel uitstoot van broeikasgassen als door 65 windmolens.


Voor de volledige tekst van onze inbreng in deze algemene beschouwingen, zie HIER.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Nieuws