Wat heb je aan geld als de ijskap smelt!


10 november 2021

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 10 november 2021

Constaterende dat:

 • We al vele jaren weten dat het klimaat verandert, de Aarde opwarmt en wij als mens daarvan de grootste oorzaak zijn;
 • 9 augustus 2021 het meest recente, alarmerende IPCC rapport verscheen;
 • Maandag 25 oktober 2021 een aanvullend rapport verscheen waaruit blijkt dat de verwachte zeespiegelstijging nog groter zal zijn dan tot nu toe werd aangenomen;
 • De Raad van State op donderdag 28 oktober 2021 met de urgente boodschap kwam dat het kabinet en de overheid nú extra klimaatmaatregelen moeten nemen;
 • Dat ook op 28 oktober 2021 Ed Nijpels, toezichthouder op de naleving van het Nederlandse Klimaatakkoord, aangeeft dat de tijd van vrijblijvendheid voorbij is en de overheid nu moet handelen en dit de basis van een nieuw coalitieakkoord zou moeten zijn;
 • GS nu al 8,9 miljoen euro reserveert voor de volgende coalitie, die pas aantreedt over ongeveer twee jaar;
 • Dat investeringen in het tegengaan van klimaatveranderingen nu, ons in de toekomst een veelvoud aan kosten kan besparen;

Overwegende dat:

 • Deze crisis niet alleen door de rijksoverheid opgelost moet worden, maar ook een bijdrage vraagt van lokale overheden, zoals provincies, die hier een behoorlijke invloed op kunnen hebben;
 • Geld op de bank of in de reserves ons niet gaat redden van deze klimaatcrisis;
 • Dat we de gereserveerde middelen voor de volgende coalitieperiode juist nu op een verstandige en duurzame manier moeten inzetten en investeren, waar de hele provincie nog langdurig baat van heeft en het voorbestaan van Flevoland zo veel als mogelijk waarborgt;
 • Investeren in het tegengaan van klimaatverandering en daarmee de energietransitie en besparing, het behoud en versterken van groen, daarbinnen het speerpunt zou moeten zijn;
 • Bovenstaande investeringen op de lange termijn geld opleveren en zullen zorgen voor een financieel gezonde provincie;

□ Verzoeken het college (dictum) / X Dragen het college op (dictum) / □ Spreken uit (dictum)

 • De klimaatcrisis serieus te nemen en gezien de ernst, omvang en urgentie, op korte termijn, dus binnen zes maanden, met een actieplan te komen om echte stappen te zetten in de strijd tegen klimaatverandering;
 • Hierbij valt te denken aan, maar niet uitsluitend:
  • Een subsidieregeling op te zetten, eventueel samen met de gemeenten en het Rijk, voor zon op dak voor particulieren. Inclusief een plan om ook echt alle inwoners hierbij te betrekken;
  • Een concreet plan voor het behoud en versterken van de natuur in Flevoland;
 • Hiervoor het budget te reserveren wat nodig is. Als dekking kan gedacht worden aan het gereserveerde geld voor de volgende coalitieperiode (voor de jaren 2023-2024-2025) en/of het ongeoormerkte deel van de brede bestemmingsreserve;
 • Dit plan, inclusief financiële implicaties, voor of uiterlijk tegelijk met de perspectiefnota 2023 voor te leggen aan PS;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen