Motie Maak Floriade ook toegan­kelijk voor Flevo­landers met een krappe beurs


10 november 2021

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 10 november 2021

Constaterende dat:

 • er een gereduceerd tarief bestaat om de Floriade toegankelijker te maken voor Almeerse inwoners;
 • Flevoland 10 miljoen euro heeft bijgedragen aan de Floriade en de Floriade ook echt een evenement voor heel Flevoland moet worden
 • in Flevoland mensen wonen die, ook met een eventueel gereduceerde tarief, geen toegangskaart kunnen betalen voor de Floriade;
 • de Floriade en ook de Provincie Flevoland de doelstelling hebben om mensen te inspireren op het gebied van voedsel en gezond eten;
 • het bekend is dat er een relatie bestaat tussen armoede en ongezonde eet en leefgewoonten (https://www.loketgezondleven.nl/gezondheidsthema/armoede-schulden-en-gezondheid/relatie-armoede-en-gezondheid);

Overwegende dat:

 • Elke Flevolander, ongeacht financiële positie, de kans moet krijgen om de Floriade te bezoeken;
 • Het verstrekken van gratis toegangskaarten de Floriade BV c.q. de Provincie weinig tot geen geld kost, omdat Flevolanders met een laag inkomen anders de Floriade niet zouden bezoeken;
 • Een bezoek aan de Floriade ervoor kan zorgen dat mensen anders gaan kijken naar hun eetgewoonten, waardoor mensen gezonder gaan eten;
 • Alle inwoners de mogelijkheid geven de Floriade te bezoeken een positief effect kan hebben op het draagvlak voor de Floriade, onbekend maakt immers onbemind;
 • Het mes aan twee kanten snijdt en op deze manier ook Flevolanders met een krappe beurs komend jaar een leuk uitje hebben,

□ Verzoeken het college (dictum) / X Dragen het college op (dictum) / □ Spreken uit (dictum)

 • Te zorgen voor een gereduceerd toegangstarief voor alle Flevolanders;
 • Gratis toegangskaarten voor de Floriade te verstrekken aan Flevolanders met een krappe beurs (bijvoorbeeld een inkomen onder 1.2 maal de bijstandsnorm);
 • Uit te werken hoe deze toegangskaarten het beste aan de doelgroep verstrekt kunnen worden;
 • Zorg te dragen dat het verstrekken van de toegangskaarten kan aanvangen bij opening van de Floriade;
 • Als dekking eerst te zoeken naar sponsoring en bijdragen van derden, het eventueel resterende bedrag ten laste te brengen van ongeoormerkte deel van de brede bestemmingsreserve;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen