Veilig­heidszone Nota Lucht­vaart­ter­reinen Flevoland (amen­dement)


29 juni 2011

Amendement nr.: A6
Onderwerp: Veiligheidszone Nota Luchtvaartterreinen Flevoland
Agendapunt:
Onderwerp Statenvoorstel:
Nummer Statenvoorstel:

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op 29 juni 2011

Overwegende dat:

  • vliegtuigongelukken de veiligheid van Flevolandse burgers in gevaar kunnen brengen;
  • vliegtuigongelukken vooral plaatsvinden bij het landen en stijgen en dus in de omgeving van luchtvaartterreinen;
  • een beschermingszone voor natuurgebieden van minder dan 2000 meter onvoldoende wordt geacht door zowel bureau Waardenburg (rapport nr. 05-190 d.d. 21-10-2005) als Stichting Flevo-landschap, St. Stuurgroep Ecologie en Milieu Zeewolde, St. Vogel- en Natuurwacht Zuid Flevoland, vanwege verstorende effecten op fauna;
  • uit de verschillende studies blijkt dat tot een vlieghoogte van 3000 ft verstorende effecten kunnen optreden en tot een gemiddelde afstand van 2 km (Lensink a Dirksen 2000, Lensink et al. 2005);
  • bovenstaande redenen voor de provincies Utrecht, Noord-Holland en Drenthe reden was om de beschermingszone ten opzichte van woonkernen, natuur- en stiltegebieden vast te stellen op 2000 meter.

Van mening dat:

  • kleine en recreatieve luchtvaart niet ten koste mag gaan van de veiligheid van de inwoners van Flevoland;
  • de geluidsoverlast voor de inwoners van Flevoland en de verstoring van de fauna tot een minimum beperkt moeten worden;
  • binnen Flevoland de ruimte is om een veilige beschermingszone te realiseren zonder negatieve effecten voor de luchtvaart.

Besluiten:

  • beslispunt 1c te vervangen: "als beleidsmatige keuze in de Nota het standpunt wordt neergelegd om de grootte van de beschermingszone rond woonkernen, natuurgebieden en stiltegebieden een extra beschermingszone van 2000 meter te hanteren."

En gaan over tot de orde van de dag.

Nota bene: de nieuwe veiligheidszone geldt alleen voor nieuwe gevallen en is niet van toepassing op de bestaande vergunningen/ontheffingen.

Naam indieners:

Melissa Bax, Partij voor de Dieren

Simon Miske, GroenLinks

Arie Stuivenberg, SP

Bekijk het amendement hier.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks, SP, 50PLUS

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer