Inten­sieve veehou­derij


18 mei 2011

Motie nr.: 7

Provinciale Staten in vergadering bijeen op 18 mei 2011

Overwegende dat:

  • De intensieve veehouderij een aanslag is op het welzijn van dieren;
  • Dieren in de intensieve veehouderij geen mogelijkheden hebben tot het vertonen van soortspecifiek gedrag;
  • De intensieve veehouderij geheel uit dieren bestaat;
  • De intensieve veehouderij de grootste bijdrage levert in de uitstoot aan broeikasgassen;

Constaterende dat:

  • Er in het Coalitie Akkoord alleen wordt gesproken over begrenzing van intensieve veehouderij door wettelijk kader, volksgezondheid en concurrentie met andere bestemmingen;

Verzoeken het College:

  • Bij het breed maatschappelijk debat over intensieve veehouderij in ieder geval ook de onderwerpen ‘dierenwelzijn’ en ‘milieu’ (niet alleen de stikstof uitstoot) te betrekken;

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Melissa Bax, Partij voor de Dieren

Bekijk de motie hier.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, SP(10)

Tegen

VVD, PvdA, PVV, CDA, CU, SGP(29)

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer