Tegengaan nieuwbouw en uitbrei­dingen inten­sieve veehou­derij


20 juni 2018

Motie nr.: 16
Onderwerp: Tegengaan nieuwbouw en uitbreidingen intensieve veehouderij
Agendapunt: 9a
Onderwerp Statenvoorstel: Vaststellen Perspectiefnota 2019-2022
Nummer Statenvoorstel: 2223048

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op 20 juni 2018

Constaterende dat:

  • Nederland niet alleen kwetsbaar is voor de gevolgen van klimaatverandering, maar door voedselproductie en -consumptie ook bijdraagt aan de klimaatproblematiek, waarbij de productie en consumptie van dierlijke producten een belangrijke plaats inneemt;
  • de productie van dierlijke eiwitten een aanmerkelijk groter beslag legt op het landbouwareaal en de milieuruimte dan de productie van plantaardige eiwitten;
  • volgens zowel de Gezondheidsraad als het Planbureau voor de Leefomgeving en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid het eten van minder dierlijke producten en meer groente en fruit goed is voor zowel de gezondheid als voor de duurzaamheid;

Overwegende dat:

  • het onwaarschijnlijk is dat we de Parijsdoelen halen zonder een flinke vermindering van de consumptie van vlees- en melkproducten;
  • beduidende besparingen van emissies van broeikasgassen kunnen worden behaald met de vermindering van melk- en vleesconsumptie;
  • volgens onderzoek het minder consumeren van dierlijke eiwitten noodzakelijk is om de groeiende wereldbevolking te voorzien van voedsel;

Verzoeken het college:

  • tot doel te stellen in Flevoland de consumptie en productie van dierlijke eiwitten te verminderen en nieuwbouw en uitbreidingen van intensieve veehouderij in Flevoland tegen te gaan

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Leonie Vestering, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks, PvdA, SP

Tegen

CU, 50PLUS, D66, VVD, CDA, SGP, PVV, Senioren+Flevoland

Lees onze andere moties

Motie vreemd: Aansluiten bij de Statiegeldalliantie

Lees verder

Verbind de Oostvaardersplassen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer