Stimu­leren (lokale) biolo­gische producten door voor­beeld­functie (inge­trokken)


1 juli 2015

Motie nr.: 9

Onderwerp: Stimuleren (lokale) biologische producten door voorbeeldfunctie

Agendapunt: 9d

Onderwerp Statenvoorstel: Perspectiefnota 2015-2019

Nummer Statenvoorstel: 1726223

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op 1 juli 2015

Constaterende dat:

  • Onze voormalig gedeputeerde Gijsberts namens de regio Randstad woordvoerder was in de commissie natuurlijke hulpbronnen (NAT) van het Comité van de Regio's dat op 4 december 2014 een Advies heeft uitgebracht aan de Europese Commissie over haar Actieplan voor de toekomst van biologische producten in de Europese Unie;
  • Bij Beleidsaanbeveling 17 in het Advies staat "Het Comité van de Regio's breekt een lans voor introductie van biologische producten in grootkeukens. Grootkeukens voor onderwijs- en overheidsinstellingen, zorginstellingen en bedrijven kunnen de ontwikkeling en organisatie van lokale biologische productie een stimulans geven";
  • In het coalitieakkoord 2015-2019 de ambitie staat omschreven het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de Provinciale Staten verder te verduurzamen;

Overwegende dat:

  • De provincie Flevoland een voorbeeldfunctie kan innemen door binnen haar organisatie een advies op te volgen waar ze zelf aan heeft meegewerkt en heeft gegeven;

Verzoeken het college

  • Te overleggen over uitbreiding van de keuze aan lokale biologische gerechten in het bedrijfsrestaurant en PS daarover te informeren;

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Adri van der Avoird, Partij voor de Dieren

Mede-indieners: PvdA, ChristenUnie, 50PLUS, SGP, GroenLinks

Bekijk de motie hier.


Status

Ingetrokken

Voor

N.v.t.

Tegen

N.v.t.

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer