Klimaat­motie n.a.v. de Klimaatzaak


1 juli 2015

Motienr.: 10

Onderwerp: Mogelijkheden provincie in behalen verdergaande klimaatdoelstellingen 2020

Agendapunt: 9D

Onderwerp Statenvoorstel: Perspectiefnota 2015-2019

Nummer Statenvoorstel: 1726223

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op 1 juli 2015

Constaterende dat:

  • de rechtbank in Den Haag op 24 juni heeft beslist dat de Nederlandse Staat meer moet doen om de uitstoot van broeikasgassen in Nederland te verminderen;
  • de Staat ervoor moet zorgen dat de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2020 ten minste 25% lager is dan in 1990;
  • de huidige ambitie van de Staat 16% emissiereductie is;

Overwegende dat:

  • ook de provincie Flevoland wellicht een grotere bijdrage kan leveren om klimaatverandering tegen te gaan en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen;
  • de provincie op meerdere beleidsterreinen invloed kan uitoefenen op het tegengaan van klimaatverandering en de vermindering van uitstoot van broeikasgassen;

Dragen het college op:

  1. Urgenda en andere onafhankelijke experts uit te nodigen voor een beeldvormende sessie met GS en PS waarin de mogelijkheden van de provincie om verdergaande stappen te nemen tegen klimaatverandering op de agenda staan;
  2. Binnen 6 maanden na deze sessie aan PS voor te leggen wat de mogelijkheden van de provincie Flevoland zijn om een bijdrage te leveren aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen;

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Leonie Vestering, Partij voor de Dieren

Mede-indieners: ChristenUnie, 50Plus, GroenLinks

Bekijk de motie hier.


Status

Aangenomen

Voor

VVD, CDA, SP, D66, PvdA, ChristenUnie, 50PLUS, SGP, GroenLinks(33)

Tegen

PVV(6)

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer