Preventie ganzen­schade


11 november 2015

Motie nr.: 12

Onderwerp: Preventie ganzenschade

Agendapunt: 6

Onderwerp Statenvoorstel: Programmabegroting 2016

Nummer Statenvoorstel: 1780051

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op 11 november 2015

Constaterende dat:

  • de provincie verantwoordelijk is voor vergoeding voor schade aan landbouwgewassen door het Faunafonds;
  • ganzen uit de Oostvaardersplassen foerageren in de omgeving;

Overwegende dat:

  • het niet redelijk is dat de provincie alle schade moet vergoeden aan boeren die zelf onvoldoende beschermende maatregelen treffen;

Verzoeken het college:

  • met Faunafonds te overleggen hoe financiĆ«le schade voor Flevoland beperkt kan worden;

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Melissa Bax, Partij voor de Dieren

Bekijk de motie hier.


Status

Verworpen

Voor

SP, D66, ChristenUnie, PvdA, GroenLinks, Senioren+Flevoland(20)

Tegen

VVD, CDA, 50PLUS, PVV, SGP(20)

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer