Onderzoek WUR


12 november 2014

Motie nr.: 11

Onderwerp: Onderzoek WUR verbetering Dierenwelzijn

Agendapunt: 5a

Onderwerp Statenvoorstel: Programmabegroting 2015

Nummer Statenvoorstel: 1646208

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op 12 november 2014

Constaterende dat:

  • er in 2011 door Wageningen UR specifiek voor de provincie Zuid-Holland een rapport is gemaakt met opties voor provinciaal beleid ter verbetering van dierenwelzijn (H. Hopster, G.W.T.A. Groot Bruinderink en M.B.M. Bracke, Opties voor provinciaal beleid ter verbetering van het welzijn van dieren in Zuid-Holland, Wageningen UR Livestock Research, Rapport 535, 2011, http://edepot.wur.nl/192550);

Overwegende dat:

  • de provincie meer verantwoordelijkheden krijgt in de nieuwe Wet Natuurbescherming en daarmee meer rechten en plichten met betrekking tot wilde dieren;

verzoeken het college:

  • na te gaan of Wageningen UR bereid is een vergelijkbaar onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden binnen het provinciaal beleid ter verbetering van dierenwelzijn;

en gaat over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Melissa Bax, Partij voor de Dieren

Bekijk de motie hier.


Status

Ingetrokken

Voor

N.v.t.

Tegen

N.v.t.

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer