Onderzoek natuur­ver­binding OVP


8 februari 2017

Motie nr.: 2

Onderwerp: Onderzoek natuurverbinding OVP

Agendapunt: 9a

Onderwerp Statenvoorstel: Initiatiefvoorstel Richtinggevende uitspraken Beleidskader beheer Oostvaardersplassen

Nummer Statenvoorstel: 2016541

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op 8 februari 2017

Constaterende dat:

  • Provinciale Staten op 7 december 2016 de Partiële herziening Omgevingsplan 2006 – onderdeel natuur hebben vastgesteld, waarin staat: “De robuustheid, samenhang, specifieke kwaliteiten en beleefbaarheid zijn in een deel van het netwerk nog te gering. De ambitie van de provincie is om het volledige Natuurnetwerk inclusief de Natura 2000 gebieden zo in te richten dat die voldoet aan de opgaven vanuit de Europese Unie en voldoende draagkracht heeft voor recreatie en andere maatschappelijke functies.”;

Overwegende dat:

  • Het Oostvaardersplassengebied afgesloten is;
  • De BAC adviseert de mogelijkheid voor ontsluiting van de Oostvaardersplassen open te houden, zodat bij zich wijzigende omstandigheden de discussie hierover opnieuw kan worden gevoerd;

Verzoeken het college:

  • om de mogelijkheden te onderzoeken om te komen tot een sluitend netwerk en grote biodiversiteit van het geheel van de al aanwezige natuur

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Leonie Vestering, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD

Tegen

VVD, PVV, CDA, SP, S66, PvdA, CU, GroenLinks, SGP, 50PLUS, Senioren+Flevoland

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer