Nulmeting en moni­toring land­bouw­gebied


17 december 2014

Motienr.: 6

Onderwerp: Nulmeting en monitoring landbouwgebied

Agendapunt: 9c.1

Onderwerp Statenvoorstel: Flevokust, vaststelling inpassingsplannen

Nummer Statenvoorstel: 1629483

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op 17 december 2014

Overwegende dat:

  • er een mogelijk risico bestaat dat het biologische landbouwgebied nabij de Flevokust schade zal ondervinden door aanleg en/of in werking treden van de Flevokust;

Verzoeken het college:

  • door een onafhankelijke partij een nulmeting en monitoring van grond, water en lucht uit te laten voeren in het nabij gelegen biologische landbouwgebied;

en gaat over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Melissa Max, Partij voor de Dieren

Mede-indieners: SP, D66, GroenLinks, SGP, 50PLUS, InwonersBelang

Bekijk de motie hier.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, D66, GroenLinks, SGP, InwonersBelang(11)

Tegen

VVD, PvdA, PVV, CDA, ChristenUnie(26)

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer