Motie vreemd: Opvang in het wild levende dieren


26 oktober 2016

Motie vreemd aan de orde van de dag

Motie nr.: 2

Betreffende: Opvang in het wild levende dieren

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten in vergadering bijeen op woensdag 26 oktober 2016

Constaterende dat:

  • Volgens art. 2 van de Flora en Faunawet (art. 1.11, lid 1 van de nieuwe Wet Natuurbescherming) en artikel 2.1 lid 6 van de Wet Dieren 'een ieder' verplicht is zorg te dragen voor in het wild levende dieren die in nood zijn geraakt;
  • Een in wilde zoogdieren of vogels gespecialiseerd opvangcentrum in Nederland een ontheffing moet hebben van de overheid en aan een kwaliteitsprotocol moet voldoen;
  • GS met de invoering van de nieuwe wet natuurbescherming het bevoegd gezag is om deze ontheffing te verlenen;

Overwegende dat:

  • Dat de egel een beschermde diersoort is en in aantallen drastisch afneemt in Nederland;
  • Recentelijk de Stichting Egelbescherming Nederland in Huizen, waar egels in nood uit Flevoland tot voor kort werden werden opgevangen, een opnamestop heeft ingesteld voor egels uit Flevoland;
  • Dat er voor egels in Flevoland een zeer zorgelijke situatie is ontstaan waar zowel op korte als op lange termijn een oplossing voor moet komen;
  • Dit al het derde opvangcentrum is dat de deuren heeft moeten sluiten voor egels uit Flevoland;
  • Er een risico bestaat dat andere dierenopvangcentra wegens financi√ęle problemen en onderbezetting in dezelfde situatie komen als de Stichting Egelbescherming Nederland;

Dragen het college op:

  • In gesprek te gaan met de betrokken opvangcentra en dierenambulances met als doel om een oplossing op korte termijn te vinden voor de opvang van egels afkomstig uit Flevoland;
  • Vanuit de actuele zorgvraag het opvangprobleem voor de in het wild levende dieren uit Flevoland te onderzoeken en PS te informeren over mogelijke structurele oplossingen.

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Leonie Vestering, Partij voor de Dieren.

Mede-indiener: GroenLinks


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks, 50PLUS, CU, PvdA, Senioren+Flevoland

Tegen

VVD, CDA, SP, D66, PVV, SGP

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Kinderarbeidvrij (amendement)

Lees verder

Geldigheidsduur faunabeheerplan (ingetrokken)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer