Geldig­heidsduur fauna­be­heerplan (inge­trokken)


26 oktober 2016

Motie nr.: F
Onderwerp: Geldigheidsduur faunabeheerplan
Agendapunt: 10b
Onderwerp Statenvoorstel: Verordening uitvoering Wet natuurbescherming Flevoland 2016
Nummer Statenvoorstel: 1949925

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten in vergadering bijeen op woensdag 26 oktober 2016

Wijziging ontwerpbesluit

De tekst van artikel 14, lid 1 van de verordening uitvoering Wet natuurbescherming Flevoland 2016, zijnde:

'In het faunabeheerplan wordt aangegeven dat het plan een geldigheidsduur van ten hoogste 6 jaren heeft'

te vervangen door;

'In het faunabeheerplan wordt aangegeven dat het plan een geldigheidsduur van ten hoogste drie jaren heeft'.

Toelichting: Een geldigheidsduur van 6 jaren is in strijd met landelijke regelgeving. Volgens artikel 3.30 lid 3 van de (ontwerp) regeling natuurbescherming heeft het faunabeheerplan een geldigheidsduur van ten hoogste vijf jaren.

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Leonie Vestering, Partij voor de Dieren.

Mede-indiener: GroenLinks


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer