Motie Vreemd Laat de Koniks­paarden niet onnodig lijden


30 juni 2021

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 30 juni 2021


Constaterende dat:

  • Er sinds mei wederom een vangkraal staat in de Oostvaardersplassen, waar inmiddels een grote groep konikpaarden in staat;
  • Het de afgelopen weken zeer warm is geweest;
  • De vangkraal weinig tot geen beschutting biedt tegen de zon;
  • In het managementplan Oostvaardersplassen 2020 – 2027 staat dat de relevante bepalingen uit de Wet Dieren en de Wet Natuurbescherming voor gehouden (vangkraal) en in het wild levende dieren (niet in de vangkraal) van toepassing zijn op het beleid rondom de Oostvaardersplassen;
  • Er volgens deze wetten een zorgplicht berust die omvat dat dieren zo min mogelijk moeten lijden en dat daartoe alle benodigde maatregelen toe genomen moeten worden;
  • De afgelopen jaren de paarden vaak voor weken/maanden in de afgesloten kraal stonden waarbij ook grote periodes van droogte en extreme hitte;

Van mening dat:

Ondanks de verschillende meningen over de wijze waarop de dieren in de Oostvaardersplassen worden behandeld en het vastgestelde beleid, dit beleid uitgevoerd zou moeten worden met zo min mogelijk lijden voor de dieren;

X Dragen het college op

Samen met SBB een oplossing te vinden voor de hittebeleving van de konikpaarden in de vangkraal, zodat zij de komende zomer zolang zij in een vangkraal staan te wachten om geslacht te worden, in ieder geval over voldoende schoon water, beschutting en gras beschikken en hiertoe voor 7 juli a.s. een actieplan voor op te stellen en doen toekomen aan de Staten;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

PVV, JA21, CDA (1), SP, 50PLUS, FvD

Tegen

VVD, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, D66, SGP, CDA (1)

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement Extra asfalt uit FVA

Lees verder

Amendement Extra bijdrage subsidieregeling Groene daken en gevels

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer