Amen­dement Extra asfalt uit FVA


30 juni 2021

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 30 juni 2021

Wijzigen ontwerpbesluit (dictum)

x De tekst van beslispunt(en), zijnde
1. In te stemmen met de partiële herziening van het Meerjarenprogramma Fonds Verstedelijking Almere 2021-2025 op de volgende onderdelen:
-Uitbreiden van programmalijn Cultuur & Toerisme met Sport en aan die programmalijn
de sleutelprojecten Sport & bewegen in de openbare ruimte, Topsport en Buitenzwembad
toe te voegen;
-Opnemen van sleutelproject ‘Verbreding A27’ in hoofdstuk 11 Bereikbaarheid.

x te vervangen door
1. In te stemmen met de partiële herziening van het Meerjarenprogramma Fonds Verstedelijking Almere 2021-2025 op de volgende onderdelen:
-Uitbreiden van programmalijn Cultuur & Toerisme met Sport en aan die programmalijn de sleutelprojecten Sport & bewegen in de openbare ruimte, Topsport en Buitenzwembad toe te voegen;

Toelichting:
Investeren in een rijks snelweg, ook nog eens ver buiten de gemeentegrenzen van Almere, past volgens de indieners niet bij de uitgangspunten van het Fonds Verstedelijking Almere. Dit
oneigenlijk gebruik van dit fonds wordt met dit amendement ongedaan gemaakt.


en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

SP, GroenLinks, 50PLUS (1)

Tegen

50PLUS (1), VVD, CDA, D66, JA21, FvD, DENK, PvdA, PVV, ChristenUnie, SGP