Motie vreemd: Herziening bijlage 3 veror­dening Wet Natuur­be­scherming n.a.v. onjuiste infor­matie GS


7 juni 2017

Motie nr.: 2
Onderwerp: Herziening bijlage 3 verordening Wet Natuurbescherming n.a.v. onjuiste informatie GS
Agendapunt: 9

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op 7 juni 2017

Constaterende dat:

  • Provinciale Staten op 22 maart 2017 de eerste wijziging van de Verordening uitvoering Wet natuurbescherming 2016 heeft vastgesteld;
  • Hierdoor GS niet alleen bevoegd is geworden om bijlage 1 en 2 van de verordening te wijzigen, maar ook bijlage 3;
  • De bevoegdheid om te besluiten over het opheffen van verboden van het opzettelijk vangen van diersoorten (bedoeld in onderdeel A van de Wet Natuurbescherming) en het opzettelijk beschadigen of vernielen van de vaste voortplantingsplaats of rustplaats van deze dieren met deze wijziging is overgedragen van PS naar GS;
  • Op grond van artikel 145 van de Provinciewet Provinciale Staten bevoegd zijn tot het vaststellen van de verordening, inclusief het wijzigen daarvan;

Overwegende dat:

  • Zowel tijdens de behandeling van het Statenvoorstel in de commissie Duurzaamheid op 15 februari 2017 en in Provinciale Staten op 22 maart 2017 het college onjuiste informatie heeft verstrekt;
  • GS hierbij heeft aangegeven dat deze voornemens was om bijlage 3 aan te vullen met één muizensoort, maar dit vervolgens met 11 soorten heeft uitgebreid;
  • Twee van deze diersoorten niet eens voorkomen in Flevoland;
  • Het college in een mededeling tijdens Provinciale Staten op 12 april 2017 haar excuses heeft aangeboden voor het verstrekken van onjuiste informatie;
  • Provinciale Staten heeft gestemd over het voorstel op basis van de onjuiste informatie;

Dragen het college op:

  • het genomen besluit betreft het toevoegen van 11 diersoorten aan Bijlage 3 van de Verordening uitvoering Wet natuurbescherming 2016 te herzien

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Leonie Vestering, Partij voor de Dieren

Bekijk de motie vreemd hier.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks

Tegen

VVD, PVV, CDA, SP, D66, PvdA, CU, SGP, 50PLUS, Senioren+Flevoland

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer