Motie Verbind en versterk de natuur in Flevoland!


24 april 2021

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 28 april 2021

Constaterende dat:

 • Wij in Flevoland voor grote uitdagingen staan door de klimaat-, stikstof- en biodiversiteitscrises;
 • De natuur in Flevoland grotendeels versnipperd is;
 • Het versnipperen van de natuur een van de grootste oorzaken is van deze crises;
 • In het actieplan Biodiversiteit nauwelijks aandacht is voor de oorzaken en de oplossing hiervan;

Overwegende dat:

 • Grotere stukken natuur de kans bieden om de biodiversiteit in de provincie te versterken, doordat het meer kansen biedt op de uitwisseling van soorten;
 • Kleine stukjes natuur ook belangrijk zijn, maar nauwelijks dezelfde ecologische waarde hebben voor het ecosysteem als robuuste verbindingen tussen grotere stukken natuur;

X Dragen het college op (dictum)

 • Om een actieplan te maken, dat gelijktijdig met de begroting 2022 voorgelegd kan worden aan PS, over hoe de natuur in Flevoland op een robuuste wijze met elkaar en andere gebieden verbonden kan worden de komende 5 jaar;
 • Als dekking hiervoor de reserve Nieuwe Natuur te benutten;
 • Deze ieder jaar aan te vullen door 5% van de begroting hiervoor te reserveren;
 • Bij een positief rekeningresultaat 50% hiervan te storten in deze reserve;
 • Het uitgangspunt is dat er iedere 5 jaar voldoende geld beschikbaar is om een substantiĆ«le verbinding aan te leggen tussen verschillende grotere natuurgebieden

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement Maak natuurinclusief bouwen standaard

Lees verder

Motie Biodiversiteitsparagraaf

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer