Amen­dement Maak natuur­in­clusief bouwen standaard


24 april 2021

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 28 april 2021

Constaterende dat:

  • Wij in Flevoland voor grote uitdagingen staan door de klimaat, stikstof en biodiversiteitscrisissen;
  • In het Actieplan Biodiversiteit wordt natuurinclusief bouwen genoemd;

Overwegende dat:

  • Wij ons niet kunnen veroorloven om de bovenstaande crises nog verder te laten oplopen;
  • Natuurinclusief bouwen aan al de bovenstaande crises een positieve bijdrage kan leveren;
  • Natuurinclusief bouwen de norm en het minimum zou moeten zijn;

Van mening dat:

  • Het actieplan biodiversiteit gefinancierd kan worden uit het positieve rekeningresultaat 2020, zodat de reserve Nieuwe Natuur beschikbaar blijft voor de aanleg van nieuwe natuur


Wijzigen ontwerpbesluit (dictum)

X Het (de) navolgende beslispunt(en) toe te voegen

1 D: met dien te verstande dat Natuurinclusief bouwen als standaard uitgangspunt opgenomen wordt in het Actieplan Biodiversiteit.

Toelichting:

In het keuzedocument Ambitieniveau Actieplan Biodiversiteit onder het hoogste ambitieniveau is gesteld dat natuurinclusief bouwen de provinciale standaard wordt;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement Een hoger ambitieniveau voor het Actieplan Biodiversiteit!

Lees verder

Motie Verbind en versterk de natuur in Flevoland!

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer