Amen­dement Maak natuur­in­clusief bouwen standaard


24 april 2021

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 28 april 2021

Constaterende dat:

  • Wij in Flevoland voor grote uitdagingen staan door de klimaat, stikstof en biodiversiteitscrisissen;
  • In het Actieplan Biodiversiteit wordt natuurinclusief bouwen genoemd;

Overwegende dat:

  • Wij ons niet kunnen veroorloven om de bovenstaande crises nog verder te laten oplopen;
  • Natuurinclusief bouwen aan al de bovenstaande crises een positieve bijdrage kan leveren;
  • Natuurinclusief bouwen de norm en het minimum zou moeten zijn;

Van mening dat:

  • Het actieplan biodiversiteit gefinancierd kan worden uit het positieve rekeningresultaat 2020, zodat de reserve Nieuwe Natuur beschikbaar blijft voor de aanleg van nieuwe natuur


Wijzigen ontwerpbesluit (dictum)

X Het (de) navolgende beslispunt(en) toe te voegen

1 D: met dien te verstande dat Natuurinclusief bouwen als standaard uitgangspunt opgenomen wordt in het Actieplan Biodiversiteit.

Toelichting:

In het keuzedocument Ambitieniveau Actieplan Biodiversiteit onder het hoogste ambitieniveau is gesteld dat natuurinclusief bouwen de provinciale standaard wordt;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Ingediend

Voor

Tegen