Motie loka­tie­keuze NVO's rekening houdend met behoefte aan FUP's


16 november 2011

Motie nr.: 42

Voorstel inzake: Bij lokatiekeuze voor NVO’s rekening houden met behoefte aan FUP’s

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op 16 november 2011

Overwegende dat:

  • De Provincie Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland voor de Kaderrichtlijn Water een resultaatverplichting hebben voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers in 40% van de vaarten en 40% van de tochten;
  • Natuurvriendelijke oevers een gunstig effect hebben op flora en fauna en de waterkwaliteit bevorderen;
  • Natuurvriendelijke oevers tevens functioneren als fauna-uitstapplaatsen (FUP’s), waardoor dieren in en uit het water kunnen komen;
  • Het daarom belangrijk is dat met de lokatiekeuze voor natuurvriendelijke oevers ook zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met de behoefte aan FUP’s, wat o.a. kan blijken uit de plaatsen waar reeën verdronken zijn;
  • Dat er ook op plaatsen waar om andere redenen geen natuurvriendelijke oevers komen behoefte kan zijn aan aparte FUP’s;
  • Dat er daarom ook al hier en daar aparte FUP’s zijn aangelegd;

Constaterende dat:

  • Voor een deel van de natuurvriendelijke oevers de definitieve lokatie nog bepaald moet worden;

Verzoeken het College:

  • Met de lokatiekeuze voor natuurvriendelijke oevers ook zoveel mogelijk rekening te houden met de behoefte aan fauna-uitstapplaatsen, wat o.a. kan blijken uit de plaatsen waar reeën verdronken zijn;
  • Te inventariseren of ook op plaatsen waar geen natuurvriendelijke oevers zullen worden aangelegd, fauna-uitstapplaatsen gewenst zijn;
  • Het waterschap te verzoeken dezelfde uitgangspunten te hanteren;

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Melissa Bax, Partij voor de Dieren

Bekijk de motie hier.


Status

Aangenomen

Voor

AllefractiesbehalvePVV, SGP(32)

Tegen

PVV, SGP(7)

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer