Fauna­voor­zie­ningen bij wegver­dub­beling Gooiseweg


16 november 2011

Motie nr.: 43

Voorstel inzake: Faunavoorzieningen bij wegverdubbeling Gooiseweg

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op 16 november 2011

Overwegende dat:

  • De Gooiseweg tussen Zeewolde en de Nijkerkerweg het Horsterwold doorkruist, het grootste loofbos op zeeklei van Nederland of zelfs van noord-west Europa;
  • In de Nota Mobiliteit van de provincie Flevoland wegverdubbeling van dit weggedeelte was voorzien voor de periode 2015-2020;
  • In de vorige zittingsperiode is besloten tot versnelling van de verdubbeling vanwege de mogelijkheid van kostenreductie door combinatie met de gelijktijdige aanleg van een ecoduct voor het Oostvaarderswold;
  • Baanverdubbeling zonder faunavoorzieningen op dit weggedeelte grote gevaren zou opleveren voor persoonlijk letsel of dodelijke slachtoffers bij mens en dier naast aanzienlijke economische schade aan voertuigen;
  • In de Commissie Werk van 5 november 2009 bij de bespreking over de uitbouw van het provinciale wegennet in Zuidoost Flevoland, door GS is toegezegd dat bij baanverdubbeling beide zijden van de weg zullen worden afgesloten door hekwerken;
  • Goed geplaatste hekwerken ter voorkoming van oversteken van fauna een effectiviteit heeft van 100%;

Constaterende dat:

  • Er binnen Provinciale Staten wensen leven om vast te houden aan de versnelde aanleg van verdubbeling op dit weggedeelte;

Dragen het college op:

  • Bij de verdubbeling van dit weggedeelte alle noodzakelijke maatregelen te nemen om veiligheid van mens en dier te garanderen en de Staten hierover te informeren;

En gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Melissa Bax, Partij voor de Dieren

Mede-indieners: SP, PvdA

Bekijk de motie hier.


Status

Aangenomen

Voor

(33)

Tegen

(6)

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer