Motie Klimaat­nood­toe­stand


26 mei 2021

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 26 mei 2021

Constaterende dat:

 • De klimaatcrisis een van de grootste bedreigingen is voor het leven op Aarde;
 • De gevolgen van de klimaatcrisis voor een polder onder de zeespiegel zoals Flevoland enorm zullen zijn;
 • Het huidige college wel rept over de aanpak van het klimaatprobleem, maar in haar woorden en haar beleid de omvang en urgentie van het probleem niet is terug te zien;
 • GS in de Perspectief te kennen geeft meer te willen uitgaan van klimaatdenken, waarbij de gevolgen van de maatregelen die door PS worden genomen langs de meetlat van de gevolgen voor het klimaat worden gelegd;
 • Wereldwijd zeer veel overheden al de klimaatnoodtoestand hebben uitgeroepen, waaronder de Europese Unie en de gemeentes Haarlem, Amsterdam en Utrecht.1)
 • De roep onder deskundigen en het maatschappelijke middenveld om serieuze aanpak van het klimaatprobleem en het draagvlak onder de bevolking steeds meer toeneemt;

Overwegende dat:

 • De omvang van het probleem en de urgentie ervan ieder jaar blijft toenemen door gebrek aan erkenning, durf en daadkracht;
 • Het van slecht rentmeesterschap zou getuigt om dit enorme probleem door te blijven schuiven naar volgende collegeperiodes en zelfs generaties;
 • Het uitroepen van de klimaatnoodtoestand recht doet aan de omvang en urgentie van het probleem en dit zichtbaar en merkbaar zou moeten zijn in al het provinciaal beleid;

X Spreken uit (dictum)

 • Als provincie Flevoland de klimaatnoodtoestand uit te roepen;

x Dragen het college op (dictum)

 • Te handelen passend bij deze uitspraak van Provinciale Staten;

en gaan over tot de orde van de dag,


Status

Ingediend

Voor

Tegen